Målgruppe

Vandforsyningers driftspersonale, planlæggere og procesfolk, myndighedernes tilsynsmedarbejdere samt andre, hvis arbejde eller interesser relaterer sig til vandkvalitet i vandforsyningsbranchen.

Mål

Via indlæg, øvelser og diskussioner at give deltagerne viden om vandets fysiske, kemiske og bakteriologiske kvalitet, som sætter dem i stand til at prioritere og tage stilling til praktiske kvalitetsproblemer, der kan opstå inden for vandforsyningen. Der vil arbejdes både med råvandets kvalitet (herunder forskellige grundvandsmagasiners sammensætning og årsagerne hertil), vandbehandlingens indflydelse på vandkvaliteten samt den bakteriologiske vandkvalitet i ledningsnettet.

Indhold

Vandkvalitet har en afgørende betydning for næsten alle aspekter i vandforsyning. Men alligevel ”nøjes” vi oftest med blot at konstatere, om der forekommer overskridelser af drikkevandskriterierne. Laboratoriemålinger er egentlig en skattekiste af oplysninger, hvis blot man er i stand til at fortolke dem. Dette kursus giver en dybere forståelse for vandkvalitet, således at man blandt andet kan vurdere, hvor godt et magasin er beskyttet og dermed placere indvindingsboringer optimalt, tilpasse pumpestrategien for at forbedre vandkvaliteten, vurdere om der er risiko for at råvandskvaliteten forringes over tid, identificere vigtige optimeringer i driften på behandlingsanlægget, styrke forbrugertillid og ikke mindst forbedre det sundhedsmæssige aspekt af drikkevandet.

På kurset vil du blandt andet lære om:
- Status over dansk drikkevandskvalitet
- Lovgrundlaget i relation til vandkvalitet
- Analyseparametre og -programmer kvalitetskrav
- Introduktion til geologi og magasintyper
- Grundvandskemi
- Syre/base-forhold
- Redoxforhold og vandtype
- Kalkopløsning, ionbytning, pyritoxidation, nitratreduktion, dannelse af svovlbrinte
- Tolkning af råvandsanalyser
- Mikrobiologisk vandkvalitet

Undervisere

Loren Ramsay, VIA University College
Ditte Andreasen Søborg, VIA University College
Henrik Bjørn, VIA University College

Kursusleder

Britt Cramer Dalén, DANVA

Pris

Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og overnatning.

Tilmelding

Snarest muligt.