Skanderborg, den 20. januar 2011


Tak for det tilsendte høringsmateriale om fornyet optagelse af aktivstofferne kresoxim-methyl og spiroxamin.

Angående kresoxim-methyl

Stoffet er ansøgt til anvendelse som fungicid i korn, æbler, pærer og vindruer. Ud fra den tilgængelige viden baseret på de meget få oplysninger om risiko for udvaskning i EFSA reviewet er vi ikke i stand til at vurdere, hvorvidt stoffet udgør en trussel mod grundvandet. Efter vore oplysninger foreligger der ingen monitering for stoffet i danske eller udenlandske undersøgelser. Vi kan derfor ikke på det foreliggende grundlag støtte den danske holdning om at stemme ja til optagelse.

Angående spiroxamin

Midlet søges godkendt til anvendelse som fungicid i vindruer og korn. Ud fra den til-gængelige viden baseret på de meget få oplysninger om risiko for udvaskning i EFSA reviewet er vi ikke i stand til at vurdere, hvorvidt stoffet udgør en trussel mod grundvan-det. Specielt ikke da, der mangler data for et af nedbrydningsprodukterne. Efter vore oplysninger foreligger der heller ingen monitering for stoffet i udenlandske undersøgelser. Vi kan derfor ikke støtte den danske holdning om at stemme ja til optagelse.

Venlig hilsen
Carl-Emil Larsen