Til By- og Landsskabsstyrelsen / Naturstyrelsen
Skanderborg den 14. januar 2011

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, og Foreningen af Vandværker i Danmark, FVD, takker for modtagelsen af høringsmaterialet. Materialet er blevet læst med stor interesse.

I det nærværende er de generelle bemærkninger anført, mens de specifikke bemærkninger og forslag er skrevet ind i et særskilt dokument indeholdende vejledningens tekst.

Generelle bemærkninger

Vi påskønner, at der er blevet afsat ressourcer til at skrive vejledningen, da TA-emnet har relation til flere retsakter (VFL, VSL, MBL, Stoploven, Prisloftbekendtgørelsen, kommunalfuldmagten mm).

Grundet emnets kompleksitet, er det også prisværdigt, at der er brugt tid på at beskrive elementer, som ikke direkte er behandlet i Bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (TA-bek). Der er blandt andet brugt plads på at beskrive serviceselskabers situation. Foreningen vil gerne anbefale, at der i starten af afsnit 3 tydeliggøres, at serviceskaber og håndteringen af disse er forskellige afhængig af organisation og ejerskab (serviceselskab ejet af vandselskab/serviceselskab ejet af koncernen samt kommunalt/privat ejet serviceselskab). Vi vil meget gerne understrege, at det er vigtigt at bibeholde omtalen af serviceselskaber, da disse i høj grad er en del af den nye vandsektor.

Efter vores opfattelse vil det være meget hensigtsmæssigt, om vejledningen blev behandlet med redaktionelle øjne efterfølgende. Da vejledningen går på tværs af styrelser, vil vi ligeledes opfordre til, at Miljøministeriet anmoder Energistyrelsen (energiproduktion), Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (serviceselskaber) og Forsyningssekretariatet (prisloftet) til at kommentere på vejledningsarbejdet.

For at få et ordentligt udbytte af vejledningen kræves det, at læseren læser hele vejledningen – da der nemlig kan være sammenhørende oplysninger fordelt over flere forskellige afsnit. På denne baggrund er det vigtigt i vejledningens indledning at påpege, at vejledningen ikke kan bruges som et simpelt opslagsværk.

Det kan konstateres, at vejledningen er affattet i et ikke-juridisk sprog. Dette kan absolut have sine fordele – men det kan også frygtes, at der ved senere brug afdækkes uklarheder, og dermed opstår vanskeligheder i fortolkningsmæssig henseende.

Citaternes placering kan være en udfordring. Men vi formoder, at de skal placeres i bokse i margen, bilag eller lignende.

Vejledningen synes flere steder at lægge til grund, at § 60-vandselskaber ikke med hjemmel i VSL § 18 kan igangsætte nye aktiviteter. Se bl.a. 2.5 og 3.1 – hvor det udelukkende er de eksisterende aktiviteter, der omtales. Denne fortolkning af VSL § 32 savner hjemmel i lovens ordlyd og forarbejder. Dette vil endvidere indebære en forskelsbehandling af § 60-vandselskaberne, som ikke har hjemmel i VSL og TA-bek. Vejledningen bør derfor præciseres, så det fremgår, at § 60-fællesskaber – i lighed med øvrige vandselskaber – kan udøve aktiviteter, de lovligt udførte før VSLs ikrafttræden, samt aktiviteter, der er omfattet af VSL § 18 og TA-bek.

I øvrigt vil vi henvise til høringssvaret fra Avedøre Spildevandscenter og Lynet-tefællesskabet, når emnet er § 60-selskaber i et TA-perspektiv.

Afsnittene om el- og varmeproduktionen er skrevet mindre klart. Som det er styrelsen bekendt vil DANVA forsøge at ændre på reguleringen på dette område.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen, DANVA og Bent Soelberg, FVD