Til Naturstyrelsen
Skanderborg den 11. juli 2012

DANVA takker for modtagelsen af høringsmateriale vedr. forslag til ændring af miljøbeskyttelses-loven. Forslaget giver mulighed for at ejeren af størstedelen af det areal, som er omfattet af beskyttelseszonen på 25 meter omkring boringen får krav på godtgørelse i de tilfælde, hvor vandforsyningen har opkøbt det areal hvorpå boringen er beliggende. DANVA er som udgangspunkt positiv overfor at forbedre de oprindelige kompensationsregler.

Spørgsmålet om grundlaget for afgørelsen synes dog uafklaret. Hvis Jupiter databasens oplysninger tænkes anvendt som grundlag, er det vigtigt at fremhæve, at oplysningerne omkring boringers placeringer ikke altid er præcise. Det kan betyde, at Jupiter data afgør, at lodsejer A skal have kompensation, men hvis lodsejerne skulle finde på at måle efter, kunne det vise sig, at det i virkeligheden er lodsejer B, der ejer størstedelen af arealet. Da der kan være meget lidt forskel på størrelsen af arealet for de berørte lodsejere, vil dette øge risikoen for uenighed om, hvem der bør have kompensationen. Størrelsen af kompensationen står ikke mål med omfanget af den opgave, der ligger i at måle op og der bør sikres et enkelt grundlag for afgørelse af, hvem der er kompensationsberettiget.

DANVA foreslår, at Miljøbeskyttelseslovens §21 i forbindelse med ændringen præciseres således, at det tydeligt fremgår, at der hverken må anvendes pesticider eller foretages transport, håndtering eller opbevaring af pesticider.