Til Naturstyrelsen
21. november 2012

DANVA ser høringsudkastets muligheder for at vælge fireårige prislofter som et positivt initiativ for delvist at imødekomme branchens ønsker på dette område. Det undrer dog foreningen, at muligheden for at vælge fireårige prislofter begrænses til vandværker med en debiteret vandmængde på under 400.000 m3.

Fireårige prislofter

Vandselskaber med en debiteret vandmængde på over 400.000 m3 har også behov for administrative lettelser, og ikke mindst mulighed for at planlægge driften over en længere periode end de nuværende 1 årige prislofter giver mulighed for. Det gælder i særlig grad for de selskaber, der får individuelle effektiviseringskrav. Dette forhold er også blevet bemærket af Konkurrenceankenævnet i forbindelse med hjemvisningen af prislofterne for 2012 til fornyet behandling:

”Konkurrenceankenævnet bemærker videre, at det er en forudsætning for en sund drift af et forsyningsselskab, ligesom et hvilket som helst andet selskab, at selskabet har en rimelig mulighed for at planlægge mere end et år af gangen….” Side 29 Konkurrenceankenævnets Kendelse af 31. maj 2012, DANVA på vegne af...

DANVA er enig i denne betragtning fra Konkurrenceankenævnet. Det er et problem, at selskaberne ikke bliver givet bedre muligheder for overordnet at planlægge deres drift nogle år frem i tiden, særligt i forhold til eventuelle pålæg af individuelle effektiviseringskrav. DANVA vil derfor opfordre Naturstyrelsen til, at alle vandselskaber får mulighed for at vælge fireårige prislofter. Det vil i den forbindelse være nødvendigt med en grundigere inddragelse af branchen, så den model for fireårige prislofter, der vælges, er mere gennemanalyseret. Det er væsentligt, at den model, der indføres også reelt fører til administrative lettelser og giver bedre mulighed for planlægning af driften. Det er i den forbindelse vigtigt at kigge på, hvordan nye regler og ændringer i driften håndteres under et fireårigt prisloft. Således bør der blandt andet inddrages konsekvenser i forhold til, at der er nye uprøvede regler for miljø og servicemål. Herunder bør de tidsmæssige perspektiver i forhold til eventuel manglende indsendelse af ansøgning og dokumentationen behandles. Ligeledes er det vigtigt at se på, hvordan nye krav til selskabernes drift i prisloftsperioden håndteres.

Ekstraordinære effektiviseringsgevinster

Den foreslåede ændrede ordlyd af § 24 betyder, at ekstraordinære effektiviseringsgevinster alene kan anvendes til finansiering af udgifter til investeringer. Derfor er det en ændring, som DANVA er særdeles uenig i og vi formoder, der er tale om en fejl. I § 26 fremgår det, at ekstraordinære effektiviserings-gevinster kan anvendes til en langt bredere vifte af formål. Det er meget væsentligt, at ekstraordinære effektiviseringsgevinster fortsat kan anvendes til disse formål. Alternativt vil selskaberne få vanskeligt ved at finde penge til eksempelvis teknologiudvikling og miljøforbedringer. Dette harmonerer meget dårligt med de forventninger, samfundet har til vandselskaberne. DANVA mener endvidere, at en fastholdelse af den foreslåede ændring vil være i strid med vandsektorloven, idet det følger direkte af lovbemærkningerne, at midler der tilvejebringes ved effektivisering, skal geninvesteres i vandselskabet og fx anvendes til teknologiudvikling, konsolidering, miljøforbedringer eller lavere forbrugerpriser.

I forhold til beregningen af ekstraordinære effektiviseringsgevinster er ordlyden af § 26 ændret. DANVA skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det må være det samlede prisloft der skal ske henvisning til, og dermed ikke alene § 5 stk.1. Idet vi forudsætter, at det ikke er hensigten med ændringen at reducere selskabernes muligheder for at tilvejebringe effektiviseringsgevinster, da dette vil virke begrænsende på selskabernes investering i teknologiudvikling og miljøforbedringer.

Overholdelse af prisloftet

Af § 6 fremgår det, at den årlige engangsregulering for forskellen mellem selskabets faktiske indtægter og indtægtsrammen i det år, der ligger 2 år forud for prisloftsåret skal fratrækkes indtægtsrammen. DANVA mener, at formuleringen burde være ”korrigeret for” – ligesom det er formuleret i § 5 stk. 2.2 som der refereres til. Engangskorrektionen kan både være positiv og negativ, hvorfor der er tale om en korrektion og ikke nødvendigvis et fradrag. Formuleringen bør således ændres, således at der ikke efterfølgende kan opstå spørgsmål omkring intentionen med ændringen.

Øgede krav til indberetning

Vandselskaberne skal ifølge § 25 stk. 3 nu udarbejde en opgørelse over ekstraordinære effektiviseringsgevinster i regnskabet og specificere hvorledes denne gevinst er anvendt. Det øger de administrative krav til vandselskaberne.

I bilag 1 er uddybende og mere detailprægede kommentarer inkluderet.


Med venlig hilsen
Direktør Carl-Emil Larsen
DANVA

Bilag 1

Uddybende kommentarer til fireårige prislofter

Det fremgår af notatet om fireårige prislofter, at der har været afholdt møder med DANVA, og at DANVA på disse møder skulle have udtrykt, at DANVA foretrækker en model fremfor en anden. Det skal for en god ordens skyld præciseres, at DANVA har deltaget i et orienteringsmøde forud for denne høring, men ikke har givet udtryk for hvilken model vi foretrækker. DANVA deltager meget gerne i en eventuel analyse af muligheden for, at alle selskaber får mulighed for at vælge fireårige prislofter.

Det er uklart, hvordan fireårige prislofter for kun en del af vandselskaberne skal håndteres i forhold til den resultatorienterede benchmarking. Det er i notatet ikke beskrevet, om selskaberne fremover bliver benchmarket mod 2 forskellige fronter afhængigt af, hvilken type prisloft selskaberne har, eller om selskaber med fireårige prislofter kommer til at indgå i den øvrige benchmarking hvert fjerde år? Det vil være uheldigt, hvis selskaber, der er pålagt mindre administrative omkostninger og har bedre mulighed for planlægning, kan sætte fronten for de øvrige selskaber med etårige prislofter. Hvilke tanker er der gjort i forhold til den resultatorienterede benchmarking?

Ved overgang til fireårige prislofter kan der i løbet af prisloftsperioden opstå ændringer i driften, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt med en vis fleksibilitet i prisloftet. Eksempelvis vil mulighed for forhåndsgodkendelse af miljø- og servicemål med bindende tilsagn give bedre mulighed for selskaber underlagt fireårige prislofter at tilpasse sig nye krav i løbet af prisloftsperioden. Det kunne eksempelvis være, at et selskab i løbet af perioden fik pålagt nye krav til driften i forbindelse med klimatilpasning. Det er ikke hensigtsmæssigt, at selskaberne i flere år skal have omkostninger til aktiviteter, det ikke er sikkert selskabet kan opnå tillæg for. Det er med fireårige prislofter således ekstra vigtigt med fleksibilitet i forhold til ændringer i den planlagte drift, herunder evt. udvidelse af prisloftet i prisloftsperioden.

§ 5

DANVA ønsker oplyst, hvorfor ordlyden i § 5 stk. 1 er ændret til ”seneste” – og hvordan vurderer Naturstyrelsen denne ændring vil påvirke vandselskaberne?