Til Naturstyrelsen 
15. januar 2013 

DANVA takker for det fremsendte materiale. Foreningen har redegjort for sine væsentlige og principielle synspunkter herunder. I bilag 1 – 3 er der tilføjet bemærkninger med fremhævet skrift til bestemmelserne i udkastene til de tre bekendtgørelser.

DANVAs generelle holdning til udkastene til de tre bekendtgørelser:

  1. Foreningen er glad for at kunne notere sig, at både de tre bekendtgørelsesudkast og indholdet af det tilgrundliggende lovforslag afspejler, at der er blevet lyttet til vandsektorens synspunkter siden høringen af lovforslaget i november 2012. Et eksempel er, at det fremstår mere klart, hvorledes vandselskabernes finansiering af projekterne indgår i prisloftsreguleringen. Et andet eksempel er, at det nu står klart, at vandselskaber og kommuner skal forhandle om udarbejdelsen af spildevandsplaner.
  2. Fortsat konstruktiv dialog mellem politikerne, vandsektoren og øvrige interessenter er helt afgørende for at opnå de gode og innovative løsninger på de komplekse og tværgående klimatilpasnings-problemer.
  3. For så vidt angår prisloftsreguleringen er der nogle enkelte parametre, der er behov for at få på plads. Det skal fremgå klart, at vandselskaberne kan få dækket deres omkostninger som driftsomkostninger til miljø- og servicemål fra og med 2013. Dette er ikke klart nu – vi henviser til bemærkninger i bilag 1.
  4. Angående vandselskabernes projektansøgninger til Forsyningssekretariatet og udformning af aftaler mellem selskaberne og projektejerne er der et stort behov for nogle mere detaljerede retningslinjer i en vejledning eller lignende – se bemærkninger i bilag 1. Herunder er det en væsentlig pointe, at vandselskaberne også fra og med 2013 kan få tillæg i prisloftet til de omkostninger, de måtte have til projektansøgninger, der ikke godkendes af Forsyningssekretariatet.
  5. Bekendtgørelsesudkastet om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter fastlægger, at vandselskabernes medvirken til drift af de utraditionelle takstfinansierede klimaløsninger er en tilknyttet aktivitet. Det giver ikke mening set i lyset af, at håndtering af regnvand er en kerneydelse for vandselskabet (særligt også da alternativet er, at selskabet håndterer det samme vand under jorden).
  6. DANVA anbefaler, at der på sigt findes en model, der skaber rammer for helhedsorienterede løsninger, hvor de spidskompetencer, der allerede er til stede i vandselskaberne, udnyttes. Ved den kommende revision af Vandsektorloven bør der ændres på rollefordelingen, så vandselskaberne får et større operativt ansvar for klimatilpasningen i forhold til de overjordiske, utraditionelle afløbsløsninger. Det skal stadig være kommunen og andre myndigheder, der fastlægger rammerne for forvaltningen af vandkredsløbet.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA