Til Miljøstyrelsen
4. september 2014

DANVA kan tilslutte sig indholdet af Kommissionens meddelelse om cirkulær økonomi og er enig i, at arbejdet mod en cirkulær økonomi er nødvendigt for at sikre en effektiv udnyttelse af værdifulde ressourcer i fremtiden. Vandselskaberne har en central rolle i forhold til at udnytte ressourcer fra spildevand og kan i høj grad bidrage til at realisere den cirkulære økonomi, idet der i vandselskaberne er meget stort fokus på genanvendelse af restprodukter ved spildevandsrensning og udvikling af nye forretnings- og markedsmodeller. Vi har i den forbindelse noteret os, at fosfor er nævnt i Kommissionens meddelelse som en særlig ressource, der skal fokus på.

Det er positivt, at der nu foreligger en evaluering af slamdirektivet. I nævnte evaluering er det fremhævet, at eventuelle fremtidige tiltag i forhold til slamdirektivet skal tage højde for den teknologiudvikling, der er omkring udvinding af fosfor ved særskilt afbrænding (monoincineration) af slam. DANVA er meget enig i, at der skal tages højde for den teknologiudvikling, der er omkring udvinding af fosfor fra spildevand, men det er vigtigt, at den fremtidige EU regulering ikke kommer til at fokusere for snævert på teknologivalg, idet der allerede i dag er udviklet flere lovende teknologier til at udnytte fosfor fra spildevandet. Der er bla. i Danmark flere positive eksempler på udvinding af struvit fra spildevand. Der er desværre en barriere i forhold til at udnytte fosforproduktet, da struvit ikke kan afsættes på markedet, fordi produktet ikke er godkendt som gødning. Reguleringen omkring struvit er desuden forskellig i de enkelte EU medlemslande, hvilket er en yderligere barriere for afsætning af genanvendt fosfor fra spildevand på et europæisk marked.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA