Til Energistyrelsen
27. februar 2014

DANVA finder det positivt, at det planlægges at gøre Danmark til et lavemissionssamfund i 2050. Vandsektoren vil bidrage aktivt til indfrielsen af dette mål ved at nedbringe emissioner fra sektoren, udvikle produktion af vedvarende energi, som der er et stort potentiale for i sektoren og optimere sektorens energieffektivitet.

Det fortsat stigende globale fokus på udfordringerne inden for energiområdet og vandområdet kombineret med stor dansk know how inden for disse områder indebærer, at den danske vandsektor står stærkt i forhold til at bidrage til teknologiudvikling og jobskabelse (jf. den politiske aftale om det nationale klimamål i 2020 af 6. februar 2014).

Vandsektoren vil meget gerne bidrage til arbejdet i det kommende Klimaråd. I forbindelse med Klimarådets opgaver med at analysere og anbefale omstillingsveje, jf. § 2 i høringsudkastet, gør DANVA opmærksom på, at det nuværende regelgrundlags kompleksitet og manglende orientering mod klima- og energihensyn betyder, at det vil være en stor fordel, hvis man ved nedsættelsen af Klimarådet sørger for at inddrage juridisk faglig ekspertise inden for miljø- og energiområdet. Den manglende orientering mod klima- og energihensyn er udpræget i regelgrundlaget for vandsektoren. Dette er konkret og detaljeret belyst i den 129 siders lange redegørelse ”Energismarte Vandselskaber – de lovgivningsmæssige rammebetingelser”, som er kommet her i februar 2014. Hovedbudskaberne fremgår på side 18 – 25 i redegørelsen, som er vedlagt til orientering.

For så vidt angår lovbemærkningerne til § 1 virker det påfaldende, at den beskrevne forpligtelse for klima-, energi-, og bygningsministeren til hvert 5. år at lave klimamålsætninger, der rækker 10 år frem ikke står i § 1 eller i de øvrige bestemmelser i lovudkastet. Måske en forglemmelse.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA