Til Naturstyrelsen
11. november 2014

Det er nødvendigt med ændring af formuleringen eller som minimum uddybende retningslinjer i vejledningen til den foreslåede § 5, stk. 1, nr. 1 og 2, da de er vanskelige at forstå. Skal nr. 1 forstås således, at der beregnes en trappe med tre trin for spildevandsrenseselskabet? Hvad menes der med tilslutning? Er der tale om den fysiske tilslutning, eller er der tale om, hvem man afregner med? Og hvad med spildevandstransportselskabets samlede betaling til spildevandsrenseselskabet? Skal denne betaling trækkes fra spildevandsrenseselskabets samlede omkostninger, før de differentierede takster beregnes?

For så vidt angår nr. 2 skal det fremgå, om den nævnte takst så kommer til at svare til den pris, spildevands-transportselskabet kommer til at betale pr. m3 til spildevandsrenseselskabet? Sådan bør det efter DANVAs opfattelse være.

For både stk. 1 og stk. 2 skal det også fremgå, om spildevandstransportselskabet/selskaberne, der får behandlet spildevandet hos spildevandsrenseselskabet, kan falde ind under kategorien ”andre ejendomme”.

DANVA bifalder, at vandselskaberne med forslag til den nye § 12 kan bede ejeren af ejendommen om at afgive oplysninger, der godtgør, at ejendommen anvendes til aktiviteter, der helt eller delvist udøves på markedsmæssige vilkår. Der bør være nogle retningslinjer for § 12 i vejledningen, herunder hvad formålet er med bestemmelsen og om eventuelle konsekvenser, hvis ejendomsejeren ikke efterkommer vand-selskabets opfordring.

Hensigten med forslag til den nye § 13 er klar. DANVA foreslår dog som et enklere alternativ, at der laves en facilitet i den allerede eksisterende database under Naturstyrelsen – trappetilmelding.dk – således at databasen automatisk en gang årligt inden d. 1. juli sender en status til ejendomsejerne. På denne måde udnyttes en eksisterende facilitet, og vandselskaberne får ikke unødigt en ekstra administrativ opgave.

Udmøntningen af reglerne vil give vandselskaberne øget administration. Vandselskabet bør kunne medregne de øgede omkostninger til administrationen i deres prislofter.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA