Til Skatteministeriet
2. november 2015

DANVA høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring og senere ophævelse af lov om afgift af kvælstofoxider og om ændring af forskellige andre love .. - jeres journal nummer 15-2621059

Som dele af det samlede lovforslag lægges der op til, at vandselskaberne efter delegation fra kommunerne skal kunne opkræve statsgifter på ledningsført vand samt spildevand fra ejendomme, der ikke får vand fra en almen vandforsyning eller som selv varetager behandling af deres spildevand.

DANVA bifalder de foreslåede lovændringer på det nævnte område, da de formaliserer en udbredt, eksisterende praksis.

Det bør dog fremgå klart, at vandselskaberne skal modtage betaling fra kommunerne, når vandselskaberne løser opgaven på kommunens vegne med at opkræve disse afgifter. Ligeledes bør det fremgå – eventuelt i lovbemærkningerne - at vandselskaberne ikke skal dække tab, i de tilfælde hvor borgerne ikke betaler afgift på ledningsført vand eller spildevandsafgift.

For så vidt angår opkrævning af afgift på ledningsført vand fremgår det ikke klart, hvem kommunen kan delegere opgaven til. Udtrykket ”selskaber” går igen flere gange, men på lovforslagets side 9 bruges udtrykket ”de almene forsyningsselskaber”. Er hensigten, at opgaven skal kunne delegeres til vandforsyningsselskaber omfattet af vandsektorloven (se § 2, i lov nr. 469, 2009) eller er der tale om almene vandforsyninger efter vandforsyningsloven (se § 3, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1199, 2013)? Der er flere almene vandforsyninger i vandforsyningslovens forstand, end der er vandselskaber i vandsektorlovens forstand.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA