Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

9. september 2015

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, vil indledningsvis nævne, at vi ser frem til erfaringerne, der kan gøres med mediation i klagesager.

Da såvel vand- som spildevandskunder fremover vil være omfattet af forbrugerklageloven, er der opstået et nyt arbejdsfelt for styrelsen og Forbrugerklagenævnet. Kunderne forsynes hovedsageligt med afsæt i kommunalt godkendte leveringsvilkår (regulativ henholdsvis betalingsvedtægter) og politisk godkendte takster under hensyn til kontrollen fra Forsyningssekretariatet. Der vil dog være rammevilkår, der ikke fremgår af leveringsbetingelserne, og som skal findes i lovgivningen i øvrigt.

Da der ikke på nuværende tidspunkt er givet nogen vejledning om de konkrete klageemner, vil der være en periode, hvor det skal afklares, hvilke klageemner der henhører under styrelsens og klagenævnets kompetencer. DANVA står til rådighed for en diskussion heraf – ligesom foreningen vil foreslå, at der på et årligt møde sker en drøftelse af erfaringerne i styrelsen og nævnet, evt. relaterede tiltag som branchen kan udføre m.m. I øvrigt synes en tæt dialog mellem styrelsen og Naturstyrelsen/Energistyrelsen relevant.

I forlængelse heraf vil vi foreslå, at det indgår i ministerens overvejelse at udpege repræsentanter for vand- og spildevandsbranchen til klagenævnet – eller som særlig sagkyndige, der kan supplere nævnet.

Specifikke bemærkninger

Ved angivelse af bagatelgrænser o. lign. kan det med fordel angives, at beløbet inkluderer såvel moms som statslige afgifter. Ca. 30 % af en vand- og spildevandsregning er moms og statslige afgifter. Det kan i den forbindelse blive interessent at se, hvorledes en klage over manglende tryk i vandledningen på 2. etage skal kvantificeres i kroner og ører.

Vi foreslår, at der i styrelsens første kontakt med klageren angives, at mediation skal anvendes før brug af klagenævnet, se § 7. Informationen kunne evt. integreres i § 3 stk. 3.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA