Til Forsyningssekretariatet
16. november 2015

Svar på høring af ”Høringsrapport – TOTEX-benchmarking af drikke- og spildevandsselskaberne”

Forsyningssekretariatet har i den udsendte høring valgt den benchmarkingmodel ud af 3 mulige, der pålægger branchen den største administrative belastning. Denne beslutning er truffet uden, at det bagvedliggende beslutningsgrundlag er blevet fremlagt. Den udsendte høring indeholder i det hele taget meget få konkrete valg og få eller ingen konkrete resultater. Dette er særligt problematisk, da det af høringen fremgår, at branchen ikke vil blive inddraget yderligere i forbindelse med udviklingen af TOTEX-benchmarkingmodellen. Den begrænsede åbenhed mindsker DANVAs og dermed branchens muligheder for at bidrage til udviklingen af den kommende TOTEX-benchmarking betydeligt. DANVA finder den manglende dialog uheldig og håber, at Forsyningssekretariatet vil revurdere sin tilgang.

Valg af model

Det er centralt for den administrative belastning af vandselskaberne, hvilken benchmarkingmodel man vælger. Forsyningssekretariatet havde forud for workshops med branchen i foråret besluttet, at 3 forskellige modeller skulle undersøges i forbindelse med udviklingen af en ny TOTEX-benchmarkingmodel. DANVA undrer sig derfor over, at Forsyningssekretariatet i den udsendte høring har valgt den såkaldte netvolumenmodel uden at fremlægge nogen form for beslutningsgrundlag. DANVA opfordrer til, at resultaterne af sammenligningen af de 3 forskellige modeller fremlægges, inden der træffes beslutning om modelvalg. Såfremt beslutningsgrundlaget endnu ikke foreligger, mener DANVA, at beslutningen om valg af model bør afvente det beslutningsgrundlag, der ifølge planen arbejdes på.

Et af fire bærende principper i vandsektorlovsforliget er ”Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn”. DANVA er meget enig i behovet for afbureaukratisering og mener der i vidt omfang bør tages hensyn til de afledte administrative omkostninger ved udviklingen af den totaløkonomiske benchmarking. En model baseret på fysiske aktiver er af statistiske, praktiske og administrative årsager international standard indenfor reguleringsbenchmarking. Mulighederne i en ”fysisk” model bør derfor ikke afvises uden et fremlagt beslutningsgrundlag og forudgående inddragelse af branchen. Opdatering af de såkaldte omkostningsækvivalenter i forbindelse med en netvolumenmodel er særligt administrativt belastende for vandselskaberne, og det bør også inddrages i beslutningsgrundlaget om denne omkostning kan minimeres frem mod 2020.

Benchmarking af historiske investeringer

Det fremgår af rapporten, at modellen grundlæggende tilgiver historisk ineffektivitet. Dette er positivt, men stemmer ikke med de delvist beskrevne in- og outputs i modellen, der vil føre til, at vandselskabernes effektiviseringspotentialer i betydelig grad kommer til at afhænge af alderen og kvaliteten af de anlæg vandselskaberne har ”arvet”. Det er problematisk, hvis vandselskaberne bliver effektivitetsvurderet og får effektiviseringskrav ud fra historiske forhold, de ikke kan påvirke. Forhold der tilmed ikke er ens for alle selskaber.

Inddragelse af branchen

Den udsendte høring indeholder stort set ingen modelspecifikationer og konkrete resultater, som branchen kan forholde sig til. Det fremgår endvidere af papiret, at branchen vil blive præsenteret for de endelige TOTEX-benchmarkingmodeller i starten af 2016. Ifølge rapporten vil branchen altså ikke blive hørt inden, der er udarbejdet endelige forslag til benchmarkingmodeller fra de tilknyttede konsulenter. DANVA finder det uheldigt, at Forsyningssekretariatet ikke udsender TOTEX-benchmarkingmodeller i høring i branchen i forbindelse med udviklingen af modellerne. DANVA har på arbejdsgruppemøde fredag d. 13. november erfaret, at den tilknyttede arbejdsgruppe efter planen heller ikke bliver inddraget yderligere i udviklingen af den totaløkonomiske benchmarking bortset fra en mulighed for at kommentere en printet præsentation med ukomplette resultater.

Vandsektorlovsforliget angiver, at ”En ny totaløkonomisk benchmarkingmodel vil blive udviklet i dialog med branchen..”. DANVA håber derfor, at Forsyningssekretariatet vil revurdere processen og inddrage branchen i den fremadrettede udvikling af den totaløkonomiske benchmarking. DANVA er særligt ærgerlig over forløbet, da processen hidtil har vist, at der er behov for branchens input. Dette viste sig senest i forbindelse med sommerens dataopsamling, hvor DANVA påpegede behovet for helt nødvendige ændringer, såfremt det indsamlede data skulle være anvendeligt. DANVAs vigtigste budskab er derfor en gentaget appel om at inddrage branchen i en reel dialog. Dette gælder i forbindelse med modelvalg, modelspecifikationer og nødvendig afbureaukratisering, men bestemt også i forhold til den fremadrettede udvikling af TOTEX-benchmarkingen.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen
DANVA