Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, organiserer blandt andre kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger. De kommunalt ejede spildevandsforsyninger er omfattet af udbudsdirektivet, mens vandforsyninger og juridiske enheder bestående af såvel vand- som spildevandsforsyninger er omfattet af Forsyningsdirektivet, hvor tærskelværdien er langt højere end i Udbudsdirektivet. DANVA vil gerne opfordre til skabelse af parallelitet i implementeringen af de forskellige udbudsdirektiver.

DANVA har på denne baggrund forholdt sig til forslaget til udbudsloven, og vi ser frem til lovens implementering af følgende elementer fra Udbudsdirektivet:

- Udbudsundtagelse ved in-house og horisontale samarbejder

- Teknisk dialog forud for udbud

- Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog samt innovationspartnerskaber

Vi har bemærket, at det er foreslået, at implementeringen af de øvrige udbudsdirektiver skal ske ved bekendtgørelse. Implementeringen kan således ske ved, at der i en bekendtgørelse blot henvises til teksten i direktiverne, som vedlægges som bilag. DANVA opfordrer til, at der ved implementeringen af Forsyningsdirektivet er fokus på at skabe en parallelitet i reguleringen – evt. i forhold til håndtering af vand- og spildevandsforsyninger. Bevæggrunden hertil er, at ordregivere/moderselskaber med aktiviteter/datterselskaber omfattet af forskellige direktiver ikke bør belastes med unødvendig bureaukrati og ressourceforbrug på grund af forskellige krav i de forskellige regelsæt samt forøgelse af transaktionsomkostninger.

Endvidere har vi bemærket interessante danske særregler i udkastet, som også kunne være værd at integrere i andre udbudsregelsæt:

- Sideordnede tilbud (§ 52)

- Ændring af udvalgte ansøgere eller tilbudsgivere i forbindelse med udvælgelsen (§ 145)

- Tilbagekaldelse af tildelingsbeslutning under visse omstændigheder (§ 183).

DANVA foreslår, at der skabes parallelitet i implementeringen af udbudsdirektiverne, således at spildevandsselskaber underlægges forsyningsvirksomhedsdirektivet og at dette omtales eksplicit i lovbemærkningerne.

Med venlig hilsen
Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård
DANVA