Høringssvar på forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning – jeres j. nr. 2019-1468

Til Energistyrelsen

Det påtænkte stop for støtte til nye anlæg og den 20 årige begrænsning af støtten kan medføre, at et væsentligt uindfriet potentiale for anvend-else af biogas produceret fra spildevandsslam ikke indfries. Dette vil være til ugunst for klima og miljø.

Sammenlignet med andre sektorer, herunder landbruget, er der nogle væsentlige økonomiske og klima/miljømæssige fordele ved anvendelse af biogas fra vandsektoren.

Anvendelse af biogas fra spildevandsslam til el- og varmeproduktion, levering til bygasnet mv. er omkostningseffektiv, da spildevands-selskaberne får leveret ”råstoffet” – spildevand, hvorfra slammet til biogasproduktion udvindes – direkte til renseanlægget via kloaksystemet.

Spildevandsslam opstår som et biprodukt af en aktivitet, nemlig rensning af spildevand, som spildevandsselskabet skal varetage for samfundet - uanset om biogas fra slamudrådningen på renseanlæggene nyttiggøres eller ej. Dertil kommer, at udrådning af spildevandsslam reducerer slam-mængden med 35 – 40 %, hvorved den mængde slam, der skal køres væk fra renseanlægget, reduceres markant.

De samme forhold, som gør anvendelse af biogas fra spildevandsslam omkostningseffektiv, giver de klima/miljømæssige fordele. Der skal bruges forholdsvis få materialer, ressourcer, transport mv. for at anvende biogas produceret fra udrådning af spildevandsslam. Dette betyder en mindre miljøpåvirkning og udslip af færre drivhusgasser.

Tal fra 2018 fra Forsyningssekretariatet viser, at 43 af 103 spildevands-selskaber udrådner spildevandsslam. Mængden af spildevandsslam fra de 43 spildevandsselskaber udgør 66 % af den totale mængde overskudsslam fra samtlige 103 spildevandsselska-ber. Der er altså pt. en tredjedel af slammet, der ikke udrådnes.

Spildevandsselskabet Vandmiljø Randers påtænker at øge deres nuværende produktion og anvendelse af biogas. Men de foreslåede regler kan medføre, at selskabet ikke kan få støtte til produktionsforøgelsen, hvilket vil give en reduktion af indtægter på et tocifret millionbeløb over en 20 årig periode, og dermed at selskabet ikke vil iværksætte forøgelsen af biogasproduktionen.

Landets største spildevandsselskab, BIOFOS, kan blive nødsaget til direkte afbrænding (flaring) af en væsentlig mængde af deres biogas fremfor at anvende biogassen som følge af de foreslåede regelændringer.

Spildevandsselskabernes produktion og anvendelse af biogas medvirker direkte til at indfri regeringens nationale målsætning om 70 % reduktion af udledninger af CO2 og andre drivhusgasser. En mindre anvendelse af produceret biogas fra spildevandsslam vil gøre det sværere at realisere dette mål.

Begrænsning af støtte til anvendelse af spildevandsslam til biogas-anvendelse vil også kunne føre til højere vandpriser. Den gældende regulering af vandselskabernes økonomiske rammer indebærer nemlig, at overskud i spildevandsselskaberne – herunder som følge af anvendelse af biogas – i høj grad kommer spildevandsselskabernes kunder til gode i form af lavere priser. BIOFOS har oplyst, at hele salgssummen af biogas-sen gives i rabat til selskabets kunder, hvilket svaret til 15 % af prisen i 2018.

Endelig skal vi nævne, at det er væsentligt, at de forventede fremtidige udgifter til dokumentation og lækagekontrol ikke bliver større end nødvendigt, således at de ikke underminerer det økonomiske grundlag for anvendelse af biogas.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA