Høring af udkast til Lov om ændring af lov om vandforsyning (obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og pligt til indberetning).

Til Miljø- og Fødevareministeriet

Generelle kommentarer

Danske Vandværker og DANVA er meget tilfredse med, at der nu via ministerbemyndigelsen sikres faste rammer for implementeringen af BNBO-aftalen, og at der etableres mulighed for løbende at følge fremdriften.

Specifikke bemærkninger

Foreningerne finder, at gennemførelsen af indsatsen indenfor BNBO i videst muligt omfang skal ske i sammenhæng med kommunernes øvrige bestræbelser med udarbejdelse af indsatsplaner for at beskytte såvel nuværende som fremtidige grundvandsforekomster, der skal anvendes i drikkevandsforsyningen. Ellers er der en fare for, at effekten af indsatsen ikke bliver optimal.

Det bør præciseres, at kommunen indledningsvis vurderer, om der er fremkommet forhold, der kræver en ændring af BNBO-udpegningen. Det kunne være en ændret indvindingstilladelse eller ny viden om de anvendte parametre i beregningsmodellen for BNBO.

Et specielt forhold knytter sig til indvindingsområder, hvor der endnu ikke foreligger en endelig udpegning af BNBO pga. manglende endelig ind-vindingstilladelse og kortlægning. I disse områder vil det være vanskeligt at nå at afslutte fase 1 inden 2022, så der bør være en opfordring til så vidt muligt at indlede arbejdet på trods af den manglende udpegning.

Ønsket om en sådan samlet, integreret indsats er beskrevet i ”Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO”, men det er ikke specificeret som et krav. Det bør være obligato-risk, at kommunerne indberetter i forhold til indsatsplaner.

De parametre for fastlæggelse af indsatsen, der er nævnt i vejledningen, er i udgangspunktet relevante, men som også påpeget i følgegruppen er det vigtigt, at der ikke forlanges igangsat et unødvendigt grundigt arbejde i kommunerne. Det må som udgangspunkt antages, at de i bekendtgørelsen udlagte områder i sig selv er velbegrundede og fortsat skal beskyttes. Der kan dog være forhold, som fremadrettet peger i en anden retning, fx hvis en boring som led i udarbejdelsen af vandforsynings- eller indsatsplaner besluttes flyttet eller nedlagt. Eksempler på, hvor det giver mening ikke at foretage yderligere beskyttelsestiltag, fremgår af den reviderede vejledning (s. 2), men kan med fordel beskrives bedre i bemærkningerne til lovforslaget.

Vi foreslår, at kommunerne i deres indberetning tilkendegiver, om finansieringen af indsatsen sker, eller planlægges at ske, via kommunale grundvandssamarbejder.

IT og Økonomi

Det digitale værktøj, som udvikles til indberetning, bør gøre det muligt for alle parter at følge med i udviklingen. Optimalt så man på de samme kort, hvor man nu kan se de i bekendtgørelsen udpegede BNBO, i fremtiden løbende kan følge med i, hvilke områder kommunerne agter at beskytte konkret, og den del af disse, hvor der til et givent tidspunkt er indgået en aftale eller udstedt et påbud.

Det forekommer umiddelbart, at et beløb på 0,1 mio. kr. til udvikling og 0,1 mio. kr. til drift er lavt sat. 

Venlig hilsen 

Direktør Susan Münster, Danske Vandværker og direktør Carl-Emil Larsen, DANVA