Høringssvar – drikkevandsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Til Miljø- og Fødevareministeriet

Hermed fremsendes DANVAs høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen og konsekvensrettelser af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljø-målinger.

Drikkevandsbekendtgørelsen

Fjernelse af frist for analyse for CTA til 1. november 2019
DANVA har ingen bemærkninger til denne ændring, da den er en følge af følge af ny grænseværdi for CTA baseret på nye toksikologiske data.

Tilføjelse af nye stoffer på bekendtgørelsens bilag 2
MST foreslår seks chloracetamider optaget på bilag 2. DANVA har ingen bemærkninger hertil, idet stofferne inkluderes på listen i overens-stemmelse med procedure fremlagt i regi af Miljøstyrelsens vandpanel.

Dog gøres opmærksom på stofferne Dimethachlor-desmethoxethyl-Sulfonsyre CGA369873 og Dimethachlor Metabolite CGA 373464, hvor der pt. også er konkrete fund. Det forventes, at disse stoffer indgår i den vurdering, der forestår, tilknytning til den netop igangsatte GRUMO screening.

Det bemærkes ligeledes, at der ved næste gennemgang af bilag 2, også bør tages stilling til, om det vil give mening at fjerne stoffer fra listen.

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

6 måneders frist for akkreditering i forhold til bekendtgørelsens ikrafttræden
DANVA mener, at kravet om akkreditering skal samordnes med bekendtgørelsens ikrafttræden. Begrundelsen om, at der ikke er noget dansk laboratorium, der er akkrediteret, er efter DANVAs opfattelse ikke grund nok til at lempe tidsfristen. Vi er bevidste om, at der er praktiske udfordringer, men akkrediteringen er selskabernes garanti for, at analysen er retvisende, og derfor en af grundpillerne i arbejdet med vandkvalitet og tillid til drikkevandet. Derfor er det DANVAs opfattelse, at kravet om akkreditering skal være gældende fra bekendtgørelsens ikrafttræden.


Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA