Høringssvar: Opdatering af kategorier og priser for elektroniske målere.

Til Forsyningssekretariatet

DANVA påskønner muligheden for at komme med input vedr. nærværende ændringer til benchmarkingmodellen.

Det er DANVAs umiddelbare vurdering, dog uden at have lavet en gennemgående kvalitetssikring, at de opstillede priser og kategorier er retvisende.

Levetider

Ud fra et branchemæssigt synspunkt er det hensigtsmæssigt, at levetiden fastsættes retvisende. Det skyldes, at en levetid, som er for kort, vil få selskaber med en relativt større andel af fjernaflæste målere til at fremstå mere effektivt. Dette vil være på bekostning af selskaber med en mindre andel af fjernaflæste målere. Det er DANVAs vurdering at elektroniske målere har en levetid, som er lidt længere end de mekaniske, hvorfor en 10-årig periode vil være retvisende i forhold til ikke at skabe et uretfærdigt forhold i modellen som afhænger af målertype.

Følgende er beskrevet i høringsmaterialet: ”Levetiden for aktiverne opgjort i POLKA er dog ikke et udtryk for den maksimale levetid for det enkelte aktiv, men skal derimod i højere grad afspejle en gennemsnitlig levetid for aktivets kategori…”. Dette må efter DANVAs opfattelse bero på en misforståelse. Det er ganske tydeligt beskrevet i Forsyningssekreta-riatets vejledning fra februar 2010, at der i POLKA er tale om tekniske levetider.

Den tekniske levetid defineres i 2010-vejledningen således: ”Helt kort fortæller et aktivs tekniske levetid, hvor lang en livsperiode dette aktiv har. Dvs. levetiden viser, hvor lang tid det tager at opslide et aktiv, så denne ikke er mulig at anvende i produktionen mere.”

DANVA finder det ganske centralt i forhold til den økonomiske regulering generelt, at der er en bred forståelse for, at de anvendte levetider i POLKA dækker over tekniske levetider og ikke gennemsnitlige reelle levetider. Aktivernes reelle levetider er som oftest kortere end de tekniske levetider. Dette skyldes eksempelvis eksogene forhold såsom infra-strukturomlægninger, klimasikring eller andet, men kan også skyldes, at den økonomiske levetid nås.

At den økonomiske levetid er kortere end den tekniske, kommer eksempelvis til udtryk, da det i flere tilfælde vil være totaløkonomisk hensigtsmæssigt at gennemføre en reinvesteringen inden den tekniske levetid er nået, eksempelvis når der foretages koordineret renovering med øvrige forsyningsarter. I disse tilfælde indhentes der ligeledes øvrige samfundsøkonomiske gevinster ved at undgå trafikforstyrrelser mm. Den økonomiske levetid nås ofte også, fordi et aktiv ikke længere leverer den ønskede kvalitet, eller risikoen for fejl på aktivet bliver for høj.

Overordnet set hilser DANVA et kommende arbejde med økonomiske/ tekniske levetider velkomment. Det er blandt andet anvendelsen af de tekniske levetider som bidrager til, at de økonomiske rammer ikke kan dække udgifterne til de fremtidige investeringer i sektoren.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA