Til Miljø- og Fødevareministeriet

DANVA skal indledningsvist endnu engang rose initiativet omkring lovkompasset og interessent-inddragelsen i forbindelse hermed.

Siden 2010 har DANVA arbejdet for en sikring af en bedre sammenhæng i reguleringen af vand- og spildevandsforsyningsaktiviteter samt indarbejdning af en mere holistisk tilgang til vandkredsløbet i lovgivningen. Derfor hilser vi ekspertudvalgets anbefaling om en vandlov, hvor begge dele samles med henblik på at opnå en mere helhedsorienteret og sammenhængende regulering, meget velkommen. Da behovet for sammenskrevne regler og en mere holistisk tilgang har været aktuelt i snart 10 år, mener vi, at vandloven bør prioriteres i det forestående arbejde med implementering af lovkompasset.

Ekspertpanelet har i lovkompasset anbefalet, at strukturarbejdet ikke begrænses i forhold til ressortområder, og at vandlovens afsnit om forsyningsplanlægning og forsyningsforhold kommer til at inkludere reglerne fra bl.a. vandsektorloven og betalingsloven for spildevand. Implementering af ekspertpanelets lovkompas forudsætter dermed koordinering mellem flere ressortministerier.

DANVA har siden 2011 arbejdet for en revidering af betalingsreglerne i spildevandssektoren og navnlig påpeget behovet for en revision af betalingsloven. Derfor er foreningen også meget positive i forhold til den tarifanalyse og den forestående revision af betalingsloven mv., som Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har igangsat. Endvidere er der den 2. november 2018 indgået en ny stemmeaftale om den økonomiske regulering af vandsektoren og dermed en forestående revision af vandsektorloven.

Foreningen foreslår derfor konkret, at arbejdet med vandloven prioriteres og opstartes, sådan at Miljø – og Fødevareministeriet begynder at arbejde med de dele af loven, der ligger inden for dets ressortområde, og som ikke forudsætter en stor inddragelse af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Sideløbende med Miljø- og Fødevareministeriets arbejde kan Energi- Forsynings- og Klimaministeriet arbejde koncentreret med de igangsatte aktiviteter omkring tariffer i forsyningssektoren, opdatering/gennemskrivning af betalingsloven for spildevand og en revideret vandsektorlov. Når Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har afsluttet de igangsatte aktiviteter, er der med denne fremgangsmåde skabt gennemarbejdede grundlag for udarbejdelsen af den samlede vandlov. Samtidigt er der sikret en optimal ressourceudnyttelse under og fremdrift i processen, samt en frigørelse af ressourcer til den koordinering mellem ministerierne og de justeringer i reglerne, som udarbejdelsen af den samlede vandlov kræver.

Et andet element i lovkompasset er de tværgående love. Her mener DANVA, at det er vigtigt at prioritere det foreslåede arbejde omkring en ny miljøoplysningslov, der kan læses selvstændigt. Som påpeget af ekspertpanelet, så er den nuværende miljøoplysningslov unødigt kompleks og særdeles svært tilgængelig, fordi den fordrer jongleren mellem såvel miljøoplys-ningsloven, 1985-offentlighedsloven og ”den nye” offentlighedslov. Da der er tale om en tværgående lov, er det til fordel for en stor del af lovkompassets interessenter at få løst udfordring-erne omkring den nuværende miljøoplysningslov og dens usædvanlige lovgivningsteknik.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA