Til Miljø- og Fødevareministeriet

Generelle kommentarer

Bekendtgørelsen udmønter intentionerne bag forliget om BNBO og det tilhørende lovforslag og danner grundlaget for det kommende arbejde for at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder mod pesticidforurening.

Udpegningen af de boringer, hvor der skal ske en indsats for at friholde dem mod pesticidanvendelse, er helt afgørende for iværksættelsen af den meget tidskrævende opfølgende indsats i fase 1, der skal være afsluttet i 2022. Det er derfor nødvendigt, at udpegningen af de konkrete boringer skal være afsluttet i 2020, hvis der skal kunne ske udmøntning af konkrete initiativer i fase 1. Vi mener derfor, at der skal indskrives en tidsfrist i bekendtgørelsen, og at denne ikke må overskride 31. december 2020.

Endeligt savner DANVA en udmøntning af intentionerne i forliget for så vidt angår samarbejde mellem kommune og forsyninger. Vi forventer derfor, at udpegningerne af de beskyttelsesværdige boringer skal ske i samarbejde mellem kommune og forsyning, hvilket bør fremgå af bekendtgørelsen.

Specifikke bemærkninger

  • 1, stk. 2 – det bør overvejes, om erhvervsmæssig formål skal defineres nærmere (f.eks. om parkeringspladser til erhverv er omfattet).
  • 4, stk 1 – inden opremsning fra nummer 1) til 18) om ”hvorvidt” disse er indgået i vurderingen, her burde nok anvendes et ”hvordan”, da dette skærper dokumentationskravet til at undlade beskyttelse af en konkret boring.

 

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

DANVA