Høringssvar på udkast til tre nye bekendtgørelser om pristillæg til opgradering af biogas til et sammenkoblet gassystem og tilførsel af renset biogas til et bygasnet, pristillæg til elproduktion produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas, samt tilskud til biogas anvendt til transport, proces eller varme.

Til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Det fremsatte høringsforslag lægger op til, at den 20 årige støtte kan fås, hvis man nyttiggør biogassen på samme måde (f.eks. til produktion af el) gennem de 20 år – og altså ikke skifter undervejs. Den ene undtagelse er, hvis der skiftes fra elproduktion til opgradering af biogas til naturgas-nettet (men ikke den modsatte vej). I dette tilfælde gives der støtte for den resterende periode af de 20 år.

Vi opfordrer til, at bekendtgørelserne udformes, så det bliver muligt at bevare støtten i flere andre skift i nyttiggørelsesformer. Det vil gøre reglerne mere fleksible og sandsynligvis give en endnu mere optimal og udbredt nyttiggørelse af biogas.

Indeværende høring giver os desuden anledning til at bemærke, at det er uklart, om naturgasforsyningsloven giver de kommunalt ejede spilde-vandsselskaber hjemmel til at opgradere biogas fra udrådning af spildevandsslam til naturgasnettet, idet vi henviser til nævnte lovs § 2, stk. 2 og § 5, stk. 1 – 3.

Vi mener, det er uhensigtsmæssigt, hvis spildevandsselskaber ikke må opgradere biogas til naturgasnettet. Naturgas er en fossil energikilde, mens biogas er en vedvarende energikilde. Vi opfordrer til, at det gøres klart ved vejledning eller om nødvendigt ved lov, at spildevandsselskaber må opgradere biogas til naturgasforsyningsnettet, se også punkt 8.1.3 i vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed (nr. 9038, 2017).

I øvrigt vil vi henvise til vores høringssvar på udkast til Lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning, som vi fremsendte d. 22. august 2019.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA