Høringssvar vedr.: Indberetningsvejledning til økonomiske rammer

Til Forsyningssekretariatet

Forsyningssekretariatets indberetningsvejledning indeholder overordnet set gode beskrivelser af hvilke data, sekretariatet efterspørger. Der er dog nogle få, men væsentlige problemer i vejledningen, som DANVA opfordrer Forsyningssekretariatet til at rette.

  • DANVA mener, det er intentionen i bekendtgørelsen, at midler fra salg af aktiver skal kunne genanbringes i tilsvarende aktiver – også når der er tale om infrastruktur. Det er vigtigt, at den opstillede begrænsning for infrastrukturanlæg i vejledningen fjernes, da reglen vil bremse optime-ringen af anlægsstrukturen i sektoren. Dette er meget uheldigt, da optimering af anlægsstruktur er et vigtigt element i effektiviseringen af vandsektoren.
  • Forsyningssekretariats nuværende definition af salgsprovenu i forbindelse med salg af aktiver er ligeledes stopklods for salg af større aktiver, der ellers ville bidrage til effektivisering.
  • Afsnittet om overskud fra tilknyttet virksomhed bør rettes, så det er i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledning om tilknyttet virksomhed.
  • Mulighed for lettere indberetning af investeringsdata.

Disse punkter, samt nogle tekniske detaljer, er uddybet nedenfor. DANVA står naturligvis til rådighed for en uddybning eller yderligere diskussion af indholdet.

Genanbringelser

I forbindelse med reglerne om genanbringelse af midler fra salg af aktiver har Forsyningssekretariatet indlagt en begrænsning, hvorefter der ikke kan ske genanbringelse, når der er tale om infrastruktur som eksempelvis ledningsnet og vandværker.

DANVA mener ikke, at denne begrænsning i adgangen til genanbringelse er i overensstemmelse med regelsættet eller hensigten hermed.

Formuleringen af ØR-bekendtgørelsens § 25 stk. 3 er som følger:

”Vandselskabets væsentlige indtægter i forbindelse med salg af fast ejendom eller større aktiver indtægtsføres efter reglen i stk. 1. I stedet for at medregne indtægten i den økonomiske ramme kan vandselskabet vælge at genanbringe indtægten i et tilsvarende aktiv, når køb og salg sker inden for en periode på 4 år. Fortjeneste eller tab ved en genanbring-else indregnes efter reglen i stk. 1.”

Det fremgår således udtrykkeligt, at fast ejendom og større aktiver er omfattet af bestemmelsen. Fast ejendom må almindeligvis forstås som et jordstykke med dertil hørende bygningsanlæg og dermed også et vand-værk eller andre anlæg.

Denne forståelse af bestemmelsen underbygges af det høringsnotat af 27. september 2016, som Energistyrelsen offentliggjorde i forbindelse med § 25 stk. 3’s indførelse, hvorfor følgende citater er hentet.

”Forslaget er derfor en undtagelse, der gør, at vandselskaber kan gen-erhverve et lignende aktiv uden at dette medfører, at salgsindtægter indregnes med det samme. Med forslaget får vandselskaber med andre ord mulighed for at udskyde tidspunktet for, hvornår indtægten fra et salg skal indregnes i den økonomiske ramme.”

At genanbringelse i nye anlæg er omfattet af reglerne, kan også læses ud af Energistyrelsens høringsnotat af 26. juni 2018 jf. nedenstående. 

”DANVA opfordrer til, at der indsættes en dispensationsbestemmelse i forhold til genanbringelse, hvis genanbringelsen ikke har kunnet foretages inden for 4 år på grund af udefrakommende omstændigheder. Særligt etablering af nye store anlæg kan være langvarig og udsat for forsinkelse grundet f.eks. forhold til planprocessen, arkæologiske fund eller uventede terræn- eller konstruktionsmæssige forhold.

Energistyrelsens bemærkninger
Det er Energistyrelsens vurdering, at der med muligheden for genanbring-else inden for 4 år vil kunne tages højde for de forsinkelser, der måtte opstå på grund af de nævnte forhold”

Herudover mener DANVA, at det er uhensigtsmæssigt, at den nuværende praksis ikke sikrer omkostningsdækning ved nogle større aktiver men ved andre. Dette kan medføre, at selskaber ikke får mulighed for at hente effektiviseringspotentialer på driften, og derfor bliver nødsaget til at bibeholde en ikke-ønskværdig anlægsstruktur.

Væsentlige indtægter fra salg af fast ejendom og større aktiver

Væsentlige indtægter fra salg af fast ejendom og andre større aktiver skal ifølge vejledningen i afsnit 3.2.6 indtægtsføres som salgsprovenu. Forsyningssekretariatet definerer salgsprovenu som salgspris fratrukket direkte salgsomkostninger. Der gives et eksempel på salær til ejendoms-mægler. DANVA mener, denne definition er uhensigtsmæssig, da den potentielt er stopklods for salg af ellers positive businesscases. Det skyldes, at der i forbindelse af med salg af aktiver ud over salær også kan forekommer andre typer omkostninger til klargøring før salg. DANVA opfordrer derfor Forsyningssekretariatet til at ændre formuleringen ”salgspris fratrukket direkte salgsomkostninger” (afsnit 3.2.6 side 14) til ”salgspris fratrukket omkostninger i forbindelse med salg”.

Herved vil selskaberne få omkostningsdækning for klargøring til salg, og derved opnå mulighed for salg af eksempelvis nedlagte mindre rense-anlæg ved centralisering af rensning. Dette vil medføre, at selskaberne opnår incitament til effektiviseringer, som med nuværende definition er negative businesscases. En lille ændring i definition vil derfor kunne bidrage til billigere priser for kunderne.

Overskud fra tilknyttet virksomhed

Overskud fra tilknyttet virksomhed skal ifølge vejledningens afsnit 3.2.4 indgå som en indtægt i hovedvirksomheden. Modsat er det jævnfør nedenstående citat fra vejledning om tilknyttet virksomhed fra Energistyrelsen muligt at oparbejde et passende kapitalberedskab.

”Det forudsættes efter selskabsloven, at der oparbejdes et passende kapitalberedskab i den tilknyttede virksomhed, før der kan udbetales udbytte til vandselskabet.” (Vej-ledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed, Energistyrelsen (vej.nr. 9038 af 26/01/2017)).

DANVA opfordrer, Forsyningssekretariatet til at præcisere, at det er muligt at opbygge et passende kapitalniveau i selskabet for tilknyttet virksomhed, samt at det passende kapitalberedskab i den tilknyttede virksomhed ikke skal indtægtsføres i hovedvirksomheden.

Lettere indberetning af investeringsdata

Indberetning af investeringer for to år i et års indberetning medfører øgede omkostninger, da selskabernes systemer oftest er opsat til årlige indberetninger. Det giver desuden øgede omkostninger til revisor-påtegninger, ligesom revisorskifte og medarbejderudskiftning bliver dyrere, når der skal indberettes fra forskellige regnskabsår.

DANVA foreslår, at Forsyningssekretariatet gør det muligt, frivilligt at indberette investeringer hvert år, herunder de forskellige krævede revisorpåtegninger. Dette er i øvrigt tilfældet for faktiske drifts-omkostninger. Herved kan selskaberne afslutte årets indberetninger til Forsyningssekretariatet kort tid efter årsregnskabet er udarbejdet. Dette vil medfører administrative lettelser og sikre øget kvalitet i indberet-ningen, da det hermed er samme medarbejdere og revisorer, der udarbejder selskabets årsregnskab, samt indberetter til Forsynings-sekretariatet.

Debiteret vandmængde

Definitionen af debiteret vandmængde er blevet forsøgt tilrettet, da den tidligere definition fra 2010 var for spinkel og svær for mange selskaber at opgøre korrekt. Der kan være store forskelle på debiteret vandmængde opgjort for transportnettet og den debiterede vandmængde, som tilgår rensningsanlægget. Disse forskelle har ved import og eksport over forsyningsgrænser gjort det svært at udarbejde ét tal, som beskriver selskabets størrelse.

Den ”nye” definition arbejder fortsat med ét tal, hvilket stadig ikke giver et klart billede af spildevandsselskabets størrelse, da alle vandmængder, der eksporteres til et andet selskabs renseanlæg, vil indgå to gange i opgørelserne.

DANVA opfordrer Forsyningssekretariatet til at bruge to retvisende tal for opgørelse af debiterede vandmængder, som i forvejen indberettes til MSTs obligatoriske Performancebenchmarkingen. Miljøstyrelsen erkendte i det indledende arbejde, at det ikke var muligt at beskrive alle spildevands-selskaber retvisende med ét tal for debiterede vandmængder.

Forslag til definitioner:

  • Debiteret vandmængde hos forbrugerne i kloaksystemets opland
  • Debiteret vandmængde hos forbrugere i renseanlæggets opland

Det betyder, at alle debiterede vandmængder tælles med to gange – en gang, når det løber ind i kloaknettet og en gang, når det løber ind på renseanlægget. De fleste spildevandsselskaber har opgjort disse to tal i mange år.

Uanset valg bør det præciseres, at ”debiteret vandmængde” er faktureret vandmængde hos forbrugerene (dvs. den vandmængde, som forbrugeren betaler for at sende i kloakken) og ikke en målt vandmængde i en pumpe-station imellem to spildevandsselskaber.

Tillæg til udvidelse af forsyningsområdet eller håndteret vandmængde

I forbindelse med udvidelse af Forsyningsområdet finder DANVA det positivt, at Forsyningssekretariatet kommer med eksempler på tillæg beregnet med gennemsnitsomkostninger i sin vejledning. Dette finder DANVA glædeligt, da Forsyningssekretariatet har imødekommet branchens kritik af dokumentationskravet, og dermed bidrager til administrative lettelser.

Ifølge vejledningen i afsnit 4.1.3 fremgår det, at det ikke alene er nok med en forøgelse af drifts- og anlægsomkostninger for at få tillæg til udvidelse af forsyningsområdet. DANVA anmoder Forsyningssekretariatet om at præcisere, at et vandselskab også kan få tillæg til udvidelse af forsynings-område eller håndteret vandmængde, såfremt der kan dokumenteres øgede omkostninger hertil, selvom de samlede anlægs- eller drifts-omkostninger falder.

Efter bekendtgørelsesændringen, der har medført fjernelse af væsent-lighedskravet på tillæg til udvidelse af forsyningsområdet, opfordrer DANVA i den forbindelse til, at Forsyningssekretariatet i sin vejledning beskriver, selskabernes mulighed for at opnå tillæg til tidligere afviste ansøgninger grundet væsentlighedskravet.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA