Bemærkninger til udkast til vejledning om korttids-indvindinger j.nr. MST-o22- 00587

Til Miljøstyrelsen

Generelle kommentarer

Høringsudkastet til vejledning om korttidsindvindinger skal ses som en udmøntning af bestemmelserne i bekendtgørelsen om vandindvinding og vandforsyning (2019). I høringen om bekendtgørelsen skrev vi følgende: ”DANVA finder dog, at det fremsatte løsningsforslag hverken sikrer erhvervets eller vandforsyningernes interesser, og at der bør tænkes i andre løsninger. Specielt er det efter vores opfattelse svært at forstå, hvordan man med forslaget vil kunne give en tilladelse på under en måned, hvis der skal foregå en konkret vurdering af ansøgningerne, og at normale forvaltningsretlige bestemmelser skal overholdes. Vi foreslår derfor, at interessenterne på området fortsætter dialogen om en model, der sikrer en smidig løsning, der tilgodeser alle interesser.”

Det er fortsat vores opfattelse, at der må findes en anden og mere hensigtsmæssig løsning på problemerne, hvilket er i tråd med stort set alle tilkendegivelser fra involverede parter, som fremgår af hørings-notatet. DANVA er med andre ord dybt bekymret i forhold til regelsættes effekt. Vi vil derfor ikke gå dybt ned i detaljerne til dette høringsudkast, men nøjes med at påpege nogle enkelte problemstillinger, som vi finder bekymrende.

Specifikke kommentarer

Først og fremmest er der efter vores opfattelse ikke taget højde for at sikre den almene vandforsyning mod såvel kvantitative som kvalitative problemer. Meget ofte er der stillet krav til en maksimal afsænkning af vandstanden i vandforsyningsboringer, så det kan betyde, at hvis der sker en øget indvinding til markvanding, så vil man skulle indskrænke ind-vindingen til forsyningsformål for at kunne leve op til vilkårene i tilladelsen. Med andre ord risikerer man at sætte forsyningssikkerheden på spil i visse områder.

En øget ekstraordinær indvinding risikerer endvidere at påvirke grundvandskvaliteten. Dette kan ske, hvis man blotlægger dele af et magasin, hvilket eksempelvis kan give alvorlige nikkelproblemer.

I forhold til klageadgang er vi meget forundrede over, at man ikke ønsker, at klager fra almen vandforsyning har opsættende virkning. I praksis vil det betyde, at man ikke har mulighed for at stoppe en problematisk tilladelse, da sagsbehandlingstiden i klagenævnet ofte nærmer sig et år.

Afsluttende bemærkninger

Det har hidtidig været således, at indvinding til almen vandforsyning har fortrinsret i forhold til natur, der igen vægtes højere end indvinding til erhvervsformål, men med dette forslag synes der at være et skifte i politik, som på sigt risikerer at udhule grundlaget for den almene vandforsyning i Danmark.

Som nævnt indledningsvis, så ønsker DANVA at fremme en bedre løsning på denne problematik og håber, at der snarest kan indledes en dialog mellem myndigheder, erhvervsinteresser, relevante grønne organisa-tioner og vandværksforeningerne.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA