Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA) takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar. Det aktuelle udkast til lovændring er oplyst til at skulle udmønte bl.a. dele af den politiske aftale fra juni 2022, ”Opfølgning på evaluering af planloven m.v.”

DANVA støtter, at klimahensyn bliver indskrevet i planlovens formålsbestemmelse, ligesom vi kan bakke op om, at de nationale hensyn i kommuneplanlægningen udvides til at omfatte klimahensyn.

Der lægges op til, at barriererne for placering af solcelleanlæg og vindmøller fjernes/reduceres. I den forbindelse vil DANVA opfordre til, at der i lovbemærkningerne og vejledningsmaterialet eksplicit synliggøres, at der ved placering af disse VE-anlæg skal prioriteres honorering af flere hensyn herunder grundvandsbeskyttelse.

Endvidere ser foreningen frem til at kunne bidrage til det kommende lovgivningsarbejde, der sætter klimatilpasning og sikring af beslutningsgrundlaget inkl. datagrundlaget i fokus.

Uddybning

Vand- og spildevandsselskabers aktiviteter har mange snitflader til planlovens område. Vi har derfor en forventning/håb om, at integrering af klimahensyn i formålsbestemmelsen også afføder opmærksomhed på forbedring af kommunernes helhedsplanlægning og dermed sikringen af den fremtidige forsyning af borgerne.

DANVA har forståelse for ministres mulighed for at fremsætte indsigelser mod forslag til en kommuneplan på grund af manglende hensyn til arealanvendelsen dedikeret til produktion af vedvarende energi fra vindmøller og solcelleanlæg. Ud fra bl.a. et synergi-perspektiv plæderer DANVA dog for, at der i forbindelse med italesættelsen af dette også eksplicit nævnes, at ”arealanvendelses-indsigelsen” kan angå andre anlæg af betydning for VE-produktionen samt de fremtidige teknologier, der kan producere grøn strøm.

Tekniske anlæg af betydning for VE-produktionen kræver ofte mere plads, end umiddelbart forventet, og konkurrencen om arealer er kendt fra såvel land som by.

I forbindelse med den grønne omstilling og opfyldelse af klimahensyn vil det desuden være en oplagt mulighed, at planlægningsmyndighederne undersøger, om man kan placere vindmøller og solceller i områder, hvor det også er hensigtsmæssigt at beskytte aktuel og fremtidig indvinding af vandressource til drikkevandsformål. Det skal selvfølgelig være på betingelse af, at de tekniske anlæg ikke udgør en risiko for grundvandet. Denne synergi bør omtales i lovbemærkningerne m.m., da det vil sikre en bevidsthed om emnet, hvilket er første skridt til en aktion.

I øvrigt ser DANVA frem til at være en del af lovgivningsarbejdet, når følgende emner er på dagsordenen: Klimatilpasning, holistisk planlægning, sikring af arealer, der er nødvendige af hensyn til forsyning (bredt set) samt en optimering af beslutnings- og kortgrundlag.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen og Susanne Vangsgård