Bekendtgørelsen sætter rammerne for tildeling af tilskud til grundvandsbeskyttelse mv. som angivet i Finanslov 2022.

Helt overordnet, er det DANVAs opfattelse, at bekendtgørelsen ikke er helt i mål med at adressere begrebet ”strategisk vigtige fremtidige indvindingsområder”, som er nævnt i den politiske aftale. I bekendtgørelsen udmøntes dette mere som en almen forsyningsforpligtigelse. Argumentet har været simpelhed i tildelingen af midler, kombineret med en forpligtigelse til at få ordningen i drift i 2022. DANVA ser derfor frem til den fortsatte dialog om udmøntning af intentionerne i den politiske aftale i de kommende år.

Det forudsættes naturligvis, at Miljøministeriet inden bekendtgørelsens ikrafttræden, har fået endeligt bekræftet, at midler fra tilskudspuljen kan tilgå vandselskaberne, uden at stride imod principperne i den økonomiske regulering. Nedenfor følger generelle betragtninger, mens tekstnære bemærkninger/forslag er vedlagt som bilag.

Generelle betragtninger:

Bekendtgørelsen bør også omfatte:

  • Projekter der vedrører jordkøb til brug i jordfordelingssager.
  • Muligheden for at Vandsamarbejder kan søge midler fra tilskudspuljen
  • ”Helt frivillige” aftaler udenfor BNBO, som ikke er omfattet af en indsatsplan eller et påbud 
  • Kriterietildeling der sikrer, at både små og store forsyninger kan få andel i midlerne, i det omfang de regnes for vigtige, i den samlede forsyningsstruktur. Det er efter DANVAs opfattelse ikke tilfældet hvad angår kriteriet for takststigninger.

Selvom beskyttelsesprojekter, der omfatter jordfordeling tager tid, er det et virkemiddel der har vist sig brugbart og som alene af den grund bør indgå. Vandsamarbejderne har mandat til at forhandle om og indgå aftaler på vegne af vandværker, når kommunen har givet de nødvendige myndighedsmæssige rammer. Af den grund bør vandsamarbejder også kunne modtage midler fra tilskudspuljen på linje med kommuner og vandselskaber/vandværker.

Det skal sikres, at det også bliver muligt for vandforsyninger at søge tilskud, hvor der ikke står noget i indsatsplanen om frivillige aftaler, eksempelvis er der i hovedparten af de indsatsplaner, der er udarbejdet i HOFORs 26 kommuner, ikke noget konkret om frivillige aftaler eller påbud. Flere af dem er af ældre dato. Det betyder, at der ikke vil kunne søges tilskud til de helt frivillige aftaler i grundvandsdannende områder, der ligger udenfor BNBO, hvis det ikke står i indsatsplanen.

Kriteriet om takststigning på 40 kr/m3 kræver et projekt på mere end 32 millioner, hvis kildepladsen indvinder 1.000.000 m3. Det betyder, at puljen incl. medfinansiering er brugt på to projekter, eller at kun små projekter/lidt vand kan komme i betragtning. Det anbefales derfor, at den beregnede takststigning nedsættes, så både små og store projekter kan komme i betragtning.

Sidst støtter vi planen om at vejledning i ansøgning og brug af kriterier offentliggøres samtidigt med bekendtgørelsens ikrafttræden, så kriterierne bliver tolket korrekt og ensartet i ansøgningssammenhæng.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen

DANVA