Bekendtgørelsen er ændret således, at der er indsat frister for analyser af PFAS for almene og visse ikke almene vandværker. Ændringen er en følge af et ønske om, at overblikket over eventuelt indhold af PFAS i drikkevandet, fremskaffes tidligere end den seneste bekendtgørelse gav mulighed for. 

Frist

DANVAs medlemmer har udtaget prøver til analyse for PFAS. Fristen har derfor ikke som sådan betydning for de almene vandværker, som DANVA repræsenterer. På den baggrund har DANVA ikke yderligere bemærkninger til fristfastsættelsen. Det bemærkes dog, at kravene til analysekvaliteten nu indgår, hvilket hilses velkommen.

Øvrige bemærkninger

PFAS-stofferne er indsat i dansk lovgivning, med en meget lav kravværdi og udspringer af en vurdering fra sundhedsrisici fra det europæiske fødevareagentur EFSA. Samtidig har regionerne konstateret en lang række potentielle kilder til terrænnær forurening med PFAS, der kan have betydning for kvaliteten af det terænnære grundvand.

På den baggrund anbefales at overveje følgende tiltag, evt. i en nærmere fastsat periode, for at bidrage yderligere til overblikket over udbredelsen af PFAS i vand til drikkevandsformål:

  • Tilføje PFAS i stofferne til den forenklede kontrol, der anbefales udtaget hos enkeltindvindere og er obligatorisk hos mælkeproducenter.
  • Indføre analysekrav for PFAS til vand, der bruges til vanding af spiselige afgrøder.
  • Genindføre en obligatorisk analysefrekvens for enkeltvandforsyninger i bekendtgørelsen, tidligere var det hvert 5 år.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
Adm. direktør
DANVA