Høringssvar på vejledningsudkast til omkostningsbekendtgørelsen, journalnummer: 2021-6698

Tabeller, figurer m.v. bidrager til overblik og forståelse

Vejledningsudkastet er blevet langt, men det udgør et nyttigt bidrag til at opnå en øget og fælles forståelse for reglerne i omkostningsbekendtgørelsen. Dette gælder i særdeleshed de adskillige grafiske elementer i form af tabeller, figurer m.v.

Spildevandsselskaberne tvinges til iværksættelse af projekter, der potentielt ikke er i overensstemmelse med reglerne

Aftaler omfattet af reglerne skal indberettes til Forsyningssekretariatet inden anlæggelsen af det pågældende projekt påbegyndes. Vejledningen lægger ikke op til, at Forsyningssekretariatet vil give hurtig tilbagemelding på, om aftalerne er i overensstemmelse med reglerne.

Dette er et stort problem, fordi spildevandsselskaberne, af hensyn til developeres og andre samarbejdspartneres ofte pressede tidsplaner, er tvunget til at gå i gang med aftalte pro-jekter uden at vide, om projekterne er i overensstemmelse med reglerne. Dette kan indebære økonomiske risici for spildevandsselskaberne, fordi det endelige projekt viser sig ikke at leve op til reglerne, f.eks. kravet om omkostningseffektivitet. Vejledningen, og i nødvendigt omfang reglerne, bør tage højde for disse udfordringer.

Forhold til lokalplaner

Det bør fremgå af vejledningen, i hvilket omfang reglerne finder anvendelse, hvis der i en lokalplan er en konkret beskrivelse af, hvordan tag- og overfladevand skal håndteres, f.eks. i en åben rende. Dette er ikke omtalt i det foreliggende udkast.

Det skal være tydeligere, hvornår reglerne omfatter tag- og overfladevand, og hvornår de omfatter andre typer af spildevand

I dele af vejledningen kan der opstå tvivl om, hvilke spildevandstyper, der er omfattede jf. bilaget. Det er vigtigt, at retningslinjerne er klare hele vejledningen igennem, så spildevandsselskaberne ikke uforvarende laver projekter, som ikke er i overensstemmelse med reglerne.

Overvej ændring af reglerne før den aftalte evaluering

Nu, hvor vi har haft læst vejledningsudkastet og har været i dialog med spildevandsselskaberne og Energistyrelsen, er vi blevet bestyrket i vores opfattelse af, at det ville være nyttigt at foretage ændringer af dele af reglerne, før den forestående evaluering om under to år. Kravet om dokumentation af åbne anlæg til håndtering af overfladevand på fremmed grund er af flere spildevandsselskaber nævnt som et krav, som giver markant mere administration og negativ indvirkning på dialog og samarbejde mellem spildevandsselskaber og developere.

Det er vores opfattelse, at reglerne, som de er udformede lige nu, snarere hæmmer end fremmer klimatilpasning i samfundet, som der er så stort et behov for.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
DANVA