Dansk Vand- og Spildevandsforening - DANVA - takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar på udkast om begrænsning af metantab fra biogasanlæg. Der er ca. 45 biogasanlæg placeret på renseanlæg i Danmark og vi har som branche selvfølgelig stor interesse i, at reducere vores klimabelastning mest muligt.

Der lægges i bekendtgørelsen op til et krav om årlig gennemgang og lækagesøgning, punktkildekrav på 1 % på gasmotor og reduktion af andre emissionskilder samt implementering af et egenkontrolprogram.

På vegne af tilbagemeldinger fra vores medlemmer - spildevandsselskaberne - har vi følgende bemærkninger:

Krav om 1 % emission fra gasmotoren kan ikke overholdes:

Der er blandt spildevandsselskaberne generel enighed om, at et krav på 1 % i afkastluften fra gasmotoren faktisk er teknisk umuligt at overholde i daglig drift. Flere selskaber har nyrenoverede gasmotorer og/eller næsten nye gasmotorer, som ikke vil kunne overholde et krav på 1 %. Derfor giver det ikke mening at fastsætte et krav, som ingen umiddelbart kan overholde. Nogle selskaber har spurgt deres normale "gasmålermand" samt enkelte gasmotorleverandører, om kravet på 1 % kan overholdes og de er enige i, at kravet umiddelbart ikke kan overholdes ved normal drift.

Hvis kravet om 1 % emission fra gasmotoren fastholdes:

Hvis kravet om 1 % fasholdes - eller hvis der fastlægges et højere og mere teknisk realistisk krav - til afkastet fra gasmotoren, bør bekendtgørelsen og tilhørende vejledninger udbygges med:

  • En bedre forklaring på, hvordan %-beregninger i forhold til årsproduktionen skal forstås og beregnes. Hvad hvis en del af gassen anvendes til andet formål eller selskabet har flere gasmotorer, hvordan skal det så beregnes? Angiv meget gerne nogle forskellige beregningseksempler i vejledningen.
  • Det bør være en undtagelse for evt. "stand by" gasmotorer, som kun bruges i spidsbelastninger eller ved reparation af "hovedmotoren". Der kunne indsættes en minimumsgrænse, så gasmotorer der kører fx under 500 timer om året undtages kravet.
  • Det bør være muligt, hvis kravet fastholdes og det bliver muligt, at købe en gasmotor, der kan overholde kravet, at selskaberne kan få en overgangsperiode til udskiftning at deres eksisterende nye eller nyrenoverede gasmotorer, så de ikke skal kasseres med store straksafskrivninger til følge.

Uholdbart at 2 styrelser vil regulere på samme afkast:

Gasmotoren er i forvejen reguleret under Miljøbeskyttelsesloven i Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Her der krav til NOx udledningen i afkastet fra gasmotoren.

Nærværende udkast til bekendtgørelsen vil sættes krav til det samme afkast med krav for metan reguleret af Energistyrelsen. Hvis man optimerer motoren for at udlede mindst mulige NOx, så øges metanudledningen og når der optimeres på metanudledningen øges NOx udledningen. Det er ikke optimalt, at der skal være 2 styrelser ind over samme afkast.

Afgrænsning af biogasanlæg omfattet af bekendtgørelsen:

I vejledningen til anlægsgennemgang og lækagesøgning - Bilag 1 - afsnit om spildevandsslam er der angivet en skitse, der viser afgrænsningen (figur 2) med tilhørende tekst. Der er dog ikke overensstemmelse imellem figur og tekst, da der i teksten står, at anlæg til forbehandling af spildevandsslammet, som forbereder dette til brug i biogasanlægget inkluderes indenfor afgrænsningen. Skitsen viser dog det modsatte, da forbehandlingsanlægget ikke er medtaget.

Vi mener, at slamforbehandlingen (tykner og forafvandning o.lign.) ikke skal medtages, da disse enheder hører til den almindelige spildevandsrensningsdrift og findes på alle renseanlæg både med og uden biogasanlæg. Da opkoncentrering/forafvanding af slammet sker ved lave temperaturer og har kort opholdstid, vil der forventelig ikke være nogen metanproduktion i disse enheder, og der er skitsen den rigtige afgrænsning. Så passer afgrænsningen også til intentionen om, at der skal måles på  "gasførende anlæg og rør".

Uafhængig kompetente virksomheder:

Det er positivt, at selskaberne selv kan vælge ekstern tredjepart, som findes på positivliste på Energistyrelsens hjemmeside. Det åbner dog op for et ønske om en mere detaljeret beskrivelse for, hvad og hvordan lækager skal vurderes.

I vejledningen er der et afsnit om "Bagatelgrænse".

Der er anført "Minimale lækager, der kan afklares ......". Ordet "minimale" kan fortolkes på flere måder og derfor opfordres det ændret til "observationer", som kan afklares med det samme.

Hele afsnittet om bagatelgrænse bør uddybes, således vi kan sikre, at de kompetente målerfirmaer har en fælles forståelse for, hvad der er en "mindre" eller en "stor" lækage. Er vurderingen baseret på en koncentrationsmåling eller et skøn?

Ligeledes ønskes der en bedre definition af "normal drift" - omfatter det både hel og del last på gasmotoren og hvilke vejrforhold må der måles i?

Der bør indføres en klagemulighed til Energistyrelsen for den biogasproducerende virksomhed, hvis denne ikke er enig i anlægsgennemgangsrapportens konklusioner vedr. fx tidsfrister og foreslåede forbedringer.

Mulighed for fritagelse for øget krav på grund af fremtidsplaner:

Der bør være en mulighed for, at biogasselskabet kan bede om "udsættelse" af evt. krav fremkommet ved en anlægsgennemgang på et ældre anlæg, hvis selskabet er i gang med en fremtidsplan, som kunne omfatte nybygning af nyt og større renseanlæg indenfor nærmeste fremtid. Begrundelsen er at undgå dyre og kortsigtede investeringer, hvis der er planer om et nyt anlæg.

Omfang af bekendtgørelsen:

Der ønskes en præcisering i bekendtgørelsen om bekendtgørelsen omfatter alle selskaber med biogasanlæg eller om den kun omfatter selskaber, der modtager støtte i henhold til VE-loven.

Overvejelser om CO2 afgift på metan emissionen:

Har der været overvejelser om at regulere metan emissionen fra gasmotoren og evt. anlægget ved en CO2 afgift, så anlæggene bliver reguleret individuelt i stedet for over en bred kam, hvor det enkelte anlæg ikke kan påvirke sin egen emissionsopgørelse.

Vi går og venter på udspillet til delrapport II fra Ekspertgruppen for grøn skattereform, som skulle omfatte spildevandsbranchen. Betyder dette udkast til metanregulering, at der ikke er planer om en CO2 afgift på metan i skattereformsudspillet? 

Konsekvens af bekendtgørelsen

Der er ingen tvivl om, at bekendtgørelsen vil have konsekvenser for mange spildevandsselskabers biogasanlæg og kan betyde store omkostninger. Hvis omkostningerne er for store - sammenholdt med støtteværdien til at lave grøn strøm forsvinder - kan det betyde, at flere selskaber vil overveje hvordan deres slamhåndtering skal foregå i fremtiden. Hvis det betyder, at flere biogasanlæg nedlægges - vil bekendtgørelsen have en modsat effekt, da formålet var at øge biogasproduktionen.

Det er desværre meget få biogasanlæg på renseanlæggene, som er store nok til at kunne etablere et opgraderingsanlæg, da omkostningerne til drift, analyser og dokumentation for at kunne levere biogas til naturgasnettet vil være for høje til den gasmængde, der kan produceres. 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller behov for at vi fremsender dokumentation for nogen af påstandene fx målerapporter på nye og nyrenoverede gasmotorer, så må I endelig kontakte Thomas Sørensen, DANVA på ts@danva.dk eller på telefon 87933565.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen
Adm. direktør
DANVA