Bekendtgørelsen om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutnings-bidragets forfaldstidspunkt trådte i kraft den 5. februar 2015.

DANVA har udarbejdet nedenstående orientering om indholdet af regelsættet. Beskrivelsen er lavet ud fra den forståelse, som vi har fået af regelsættet ved gennemlæsning af loven og bekendtgørelsen. Derfor er vi nødt til at tage forbehold ift. Naturstyrelsens fortolkning af regelsættet.  

DANVA vil i den nærmeste fremtid arbejde videre med regelsættet, herunder vurdere mulighederne for at udsende paradigmer, der kan anvendes af vores medlemmer i forbindelse med ordningen.

Anvendelsesområdet

Regelsættet er kun gældende i forbindelse med kommunens afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 2. pkt. og § 30 stk. 1 (Kommunens afgørelser om tilslutning til kloak eller forbedret spildevandshåndtering). Der er indført begrænsninger, så regelsættet ikke gælder i sager om påbud om separatkloakering efter miljøbeskyttelseslovens § 30 stk.1 og heller ikke finder anvendelse ved ejendomme, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Derudover er der den helt overordnede begrænsning i forhold til ordningen, at den alene er møntet på ejendomsejere, der ikke selv kan finansiere herunder lånefinansiere opfyldelsen af påbud jf. nedenfor. Regelsættet finder derfor alene anvendelse overfor de ejendomsejere, der opfylder betingelserne, ikke i forhold til andre eventuelle afdragsordninger efter betalingslovens § 4 stk. 1 og betalingsvedtægten (der er en kort beskrivelse af denne ordning i sidste afsnit).

Kommunens rolle – ansøgning om ordningen og fristfastsættelse

Det er kommunen, som har pligt til at give ejeren af de ejendomme, der falder under regelsættet en frist for at ansøge om at få meddelt en minimumsfrist på ikke under tre år til opfyldelse af kravene og til at modtage tilbud om en afdragsordning.

Det er ligeledes kommunen, som ansøgningen skal indsendes til og som skal behandle ansøgningen. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation i form af seneste årsopgørelse fra SKAT for alle beboere i ejendomsejerens husstand. Hvis den samlede hustandsindkomst er under kr. 300.000 tillagt kr. 39.300 for hver hjemmeboende barn under 18 år (op til 4 børn), skal kommunen imødekomme ansøgningen. Beløbende er 2015 tal, der vil blive reguleret årligt. Ansøgningsskema m.v. udvikles af Miljøministeriet jf. lovbemærkningerne.

Kommunen skal meddele sin afgørelse i forhold til afdragsordningen samtidig med, at den meddeler sin afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4.2 pkt. eller § 30 stk1. Der er dog en undtagelse herfor i forbindelse med overgangsordningen.

Konsekvenserne af, at ansøgningen imødekommes, er, at der ikke kan fastsættes en frist på under tre år til at imødekomme kommunens afgørelse, med mindre der er tale om påbud om forbedring af uhygiejniske forhold.  Samt at tilslutningsbidrag på ejendommen forfalder, når den fysiske tillslutning sker.

Spildevandsforsyningsselskabets pligt til at tilbyde etablering og afdragsordning

Kommunens afgørelse medfører en pligt for spildevandsforsyningsselskabet til at fremsende tilbud om etablering af det nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen og til at tilbyde en afdragsordning for betaling af udgifterne forbundet hermed samt et eventuelt tilslutningsbidrag.  Tilbuddet skal fremsættes senest 4 måneder efter, at ejendommens ejer har anmodet herom.

Spildevandsforsyningsselskabets pligt gælder også, hvis der er tale om kontraktligt medlemskab (der kan således blive tale om en kombination af kontraktligt medlemskab og afdragsordning)

Spildevandforsyningsselskabets forpligtelse bortfalder, hvis ikke ejendommens ejer har anmodet om tilbud senest halvandet år inden udløbet af fristen for opfyldelse af kommenens afgørelse. For en mere udførlig gennemgang af tidsfristerne i bekendtgørelsen henvises til dette bilag.

Afdragsordningens indhold

Der er fastsat nærmere krav til afdragsordningens indhold i bekendtgørelsen.  Der er tale om en regulering af følgende forhold:

Spildevandsforsyningsselskabet skal til sikkerhed tinglyse et skadesløsbrev med oprykkende prioritet i den pågældende ejendom.

Restgælden forfalder på tidspunktet for ejendommens overdragelse.

Afdragsordningerne skal løbe i 20 år.  

Størrelsen på gælden fastsættes til de omkostninger der er forbundet med etablering af det nødvendige spildevandsanlæg og tilslutningsbidraget (ved tilslutning).

Til dækning af spildevandselskabets omkostninger (ud over omkostninger til etablering af det nødvendige spildevandsanlæg), risikoen for tab på ordningen samt en forrentning, skal der opkræves et tillæg til etableringsomkostningerne. Dette tillæg fastsættes som en rente som følger: 5,0 % i administrations- og risikotillæg jf. lovbemærkningerne + renten for en 10-årig dansk statsobligation på det tidspunkt aftalen om afdragsordningen indgås. Rentetilskrivning skal ske en gang om året til udgangen af året. 

Omkostninger (også kaldet administrationsomkostninger i lovebemærkningerne) er eksemplificeret som:

  • udgifter til lån til finansiering af etableringen af anlæg, (låneomkostninger)
  • udgifter til at oprette, drive og administrere afdragsordningen
  • udgifter til oprettelse af registre mv
  • udgifter til tinglysning
  • udgifter til almindelig rykkerprocedure

Det skal være muligt for ejendomsejeren til enhver tid at indfri sin forpligtelse helt eller delvist (dog skal ekstraordinære afdrag under kr. 1.000 ikke accepteres). Ved en førtidig tilbagebetaling af en afdragsordning har spildevandsselskabet ret til kompensation for eventuelle omkostninger, der er forbundet hermed. Størrelsen af kompensationen er begrænset af bekendtgørelsen.

Forinden indgåelse af afdragsordningen skal spildevandsforsyningsselskabet oplyse ejendommen ejer om følgende:

  • det samlede beløb der skal betales, herunder renter, tillæg og årlige omkostninger
  • størrelse, antal og hyppighed af betalinger
  • årlige omkostninger i procent
  • vilkår for aftalen, herunder konsekvenser ved misligholdelse og mulighed for hel eller delvis indfrielse

Spildevandsforsyningsselskabet skal årligt opgøre restgælden og oplyse ejendommens ejer herom.

Overgangsordning

Afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4. 2. pkt. og § 30 stk. 1, der er truffet før loven men endnu ikke opfyldte.

Der er lavet en overgangsordning i regelsættet. Den betyder, at ejendomsejere, der har modtaget en afgørelse fra kommunen i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 4 2. pkt. eller § 30 stk. 1, men endnu ikke har opfyldt den, kan give ansøgning om at komme under ordningen i regelsættet (forudsat selvfølgelig de opfylder betingelserne). Frist for ansøgning herom er den 31. december 2015.

Selvstændig ordning

Det er forudsat i lovforslaget, at afdragsordningerne skal være selvstændige ordninger, der hviler i sig selv. Selskabet skal bogføre indtægter og udgifter i forbindelse med ordningen i et regnskab, som er adskilt fra spildevandsforsyningsselskabets øvrige regnskaber. Det skal fremgå af dette regnskab, hvilken del af indtægterne fra de betalte afdrag, der går til dækning af etableringsomkostninger og hvilke der går til dækning af tilslutningsbidrag.

Tab på ordningen

Samlet tab på ordningen skal opkræves over de almindelige spildevandstakster.  Dette gøres jf. lovbemærkningerne ved, at tabet tillægges prisloftet som en 1:1- omkostning. Der gælder det krav, at spildevandsforsyningsselskabet forinden skal have forsøgt at inddrive gælden ved sædvanlig rykkerprocedure og skal have overdraget fordringen til restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT iht. inddrivelsesloven). Endelig følger det af lovbemærkningerne, at den enkelte ejer i afdragsordningen fortsat hæfter for betalingen af afdrag på sit lån selvom et eventuelt samlet tab på afdragsordningen er finansieret over de almindelige spildevandstakster.

Kommunal garanti for lån i forbindelse med ordningen

Det er hensigten, at spildevandsforsyningsselskaberne skal kunne optage lån med kommunegaranti til at etablere de påkrævede anlæg på de økonomisk trængte grundejeres ejendom. Derfor er der i vandsektorlovens § 16 tilføjet et stk. 2, der giver mulighed for kommunal garanti.

Links

Loven om ændring af betalingsregler: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167734

Bekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167917 

Henstandsordning efter betalingslovens § 4 stk.1

Det har siden 1988 været muligt at give henstand med betaling af tilslutningsbidraget efter betalingslovens § 4. Denne henstandsmulighed består også i dag efter betalingslovens § 4 stk. 1. Til forskel fra den nu indførte og ovenfor beskrevne afdragsordning efter § 4 stk. 2-4, har spildevandforsynings-selskaberne meget større spillerum til udformning af henstandsordninger efter § 4 stk. 1. Hvis en ejendomsejer søger om - og har krav på – en henstandsordning efter § 4 stk. 2 - 4, kan der ikke gives henstand efter § 4 stk. 1.  Mere information om henstandsordninger efter § 4 stk. 1 kan findes på DANVAs hjemmeside, hvis der søges på henstandsordning.

Vil du vide mere?

Kontakt Hannah Scheel Andersen på telefon 8793 3562 eller e-mail hsa@danva.dk