DANVA mener

Der skal ske en væsentlig revision af betalingsreglerne på spildevandsområdet.

Betalingsreglerne skal udtrykke en éntydig takstpolitik, som sikrer forsyningsselskabernes økonomiske grundlag for en forsvarlig og målrettet drift og udvikling.

Baggrund

De primære behov for nytænkning og markante ændringer omfatter:

  • Indførelse af særskilt betaling for regnafledning for at give incitament til alternativ afledning af overfladevand f.eks. nedsivning.
  • Mulighed for supplerende tilslutningsbidrag bl.a. ved udstykning.
  • Ensretning af regler for betaling af vejbidrag for stats-, kommunale og private veje.
  • Fastlæggelse af ramme for anvendelse af forsyningernes indtægter. Midler skal kunne anvendes til rådgivningsaktiviteter rettet mod forbrugerne.

Principperne for betalingsreglerne er forskellige på spildevandsområdet og drikkevandsområdet. Uhensigtsmæssigheder i reglerne giver stor forskelsbehandling af forbrugerne – også mellem forbrugere tilsluttet samme forsyning.

Der er store udfordringer med at administrere den nuværende Betalingslov i form af praktiske uklarheder og/eller manglende fleksibilitet i forhold til lokale forhold. Dette kan dels betyde, at der er vanskeligheder for forsyningerne i forhold til den del af den daglige drift, der har berøring med Betalingsloven/betalingsvedtægten, dels kan udfordringerne vanskeliggøre kommunikationen mellem forsyning og forbrugere.

Perspektiver

Betalingsvedtægterne bør grundlæggende være bygget op efter princippet om at forureneren skal betale, mens det dog samtidigt skal sikres, at administrationen af betalingsvedtægterne bliver enkel.

DANVA arbejder for en samlet vandlov for såvel vand- og spildevandsforsyninger.

Udarbejdet af Afløbskomiteen, august 2008