Baggrund

Ifølge vandsektorloven varetages en stor del af den økonomiske regulering af vandsektoren af Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet fastlægger prislofter for vandselskaber og modtager og behandler indberetninger efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger. Forsyningssekretariatet har udsendt brev til samtlige vandselskaber, hvor de påpeger vandsektorlovens § 19, stk 5 hvoraf det fremgår, at vandselskabernes aftaler skal indgås på markedsvilkår.

Naturstyrelsen henholder sig til reglerne om vejbidrag som findes i Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. § 2a, stk. 11, hvoraf fremgår, at for kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Udmeldinger fra henholdsvis Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen skaber uklarhed over beregning af vejbidraget. Samtidig er der uklarhed med hensyn til, hvorvidt der kan modregnes i kommunernes bloktilskud for den del af forsyningernes faktiske omkostninger til transport og rensning af vejvand, der overstiger vejbidragets størrelse. Bemærk at de faktiske omkostninger i mange tilfælde kan overstige det beløb vandselskaberne ifølge lov om betalingsregler må opkræve.

Historik 

Forsyningssekretariatet har i et Nyhedsbrev af 14. december 2010 givet følgende udmelding vedr. fastsættelse af vejbidraget:

”I forbindelse med fastsættelse af vejbidraget, kan der være en risiko for, at ydelsen prissættes for lavt i forhold til spildevandsforsyningens faktiske omkostninger forbundet med vejafvandingen.

Hvis vejbidraget ikke dækker de faktiske omkostninger til vejvandafledning, er det Forsyningssekretariatets vurdering, at underbetalingen vil udgøre en uddeling fra selskabet til kommunen. Hver kommune skal indberette en sådan uddeling i opgørelsen af kommunens rådighedsbeløb efter stoploven. Hvis en økonomisk fordel for kommunen ikke er medtaget i indberetningen, kan Forsyningssekretariatet skønsmæssigt fastsætte rådighedsbeløbet, så det inkluderer den økonomiske fordel af underprissætningen for kommunen.

Vejbidraget dækker en ydelse, der er en del af vandselskabets hovedaktivitet. En kontrolberegning af prisen skal derfor dække de samlede omkostninger uden avancetillæg efter hvile i sig selv-princippet. Omkostningerne til transport og behandling af vejvandet kan skønsmæssigt opgøres på grundlag af data om vejareal med afvandingsanlæg og gennemsnitlige nedbørsmængder, så det er muligt at beregne vejafvandingens relative andel af den samlede transport og behandling af spildevand.”

Den omtalte udmelding er efterfølgende af Forsyningssekretariatet fulgt op med en direkte henvendelse til samtlige spildevandsselskaber, om senest den 7. marts at oplyse Forsyningssekretariatet:

  1. Størrelsen af de af kommunen vedtagne vejafvandingsbidrag i hver af årene 2007 – 2010.
  2. Begrundelsen for bidragsfastsættelsen, hvis den er selskabet bekendt.

KL har i forbindelse med Forsyningssekretariatets udmelding forespurgt Naturstyrelsen om kommunernes betaling af vejbidrag og varetagelsen af indberetninger efter stoploven.

Af Naturstyrelsens svar til KL fremgår at:

”Det er Naturstyrelsens vurdering, at bestemmelsen i betalingslovens § 2 a, stk. 11, indebærer, at det kommunale bidrag ikke kan overstige 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene. Der kan derfor ikke være tale om uddeling eller vederlag, som skal indberettes efter stoploven, uanset om spildevandsforsyningens faktiske omkostninger ved vejafvandingen er højere.

Derimod vil der kunne være tale om uddeling eller vederlag, hvis vejbidraget er fastsat til en procentsats lavere end 8 %, uanset at de faktiske omkostninger overstiger dette. Det bemærkes, at dette tillige ville være i strid med betalingslovens bestemmelser”.

Revision af lov om betalingsregler

Parallelt med ovenstående har Naturstyrelsen igangsat et analysearbejde omkring ændring af lov om betalingsregler som blandt andet skal analysere forskellige modeller for spildevandsafledning med henblik på at opnå en mere kostægte prisstruktur. Vejbidraget indgår som element i dette analysearbejde, der forventes afsluttet i april 2011. DANVA er involveret i arbejdet og har blandt andet med stor hjælp fra en række forsyninger bidraget med input omkring fordelingen af omkostninger til henholdsvis regn- og spildevand.

Omkostningsberegninger for vejafvanding 

Som en konsekvens af Forsyningssekretariates anmodning om kontrolberegning i forbindelse med vejbidragets størrelse modtager DANVAs sekretariat i øjeblikket flere henvendelser fra medlemmer, som efterspørger en vejledning eller ensartede retningslinier for opgørelse af omkostninger til vejafvanding.

Dette er vi selvfølgelig lydhøre overfor at igangsætte. Med henblik på de indberetninger der skal fremsendes til Forsyningssekretariatet 15. april i år, kan man søge inspiration i omkostningsberegninger for vejafvanding udarbejdet for henholdsvis Århus Vand A/S, Aquadjurs A/S og PROVAS A/S, som de tre forsyninger venligst har stillet til rådighed på DANVAs hjemmeside.

Relevant materiale

Konkurrencestyrelsens Nyhedsbrev af 14. december 2010

Brev til samtlige spildevandsselskaber af 16. februar 2011

Udmelding fra Naturstyrelsen på spørgsmål fra KL af 4. februar

Omkostningsberegninger for vejafvanding

Aarhus Vand (pdf) 

Aquadjurs (pdf) 

Provas (pdf)

Vil du vide mere?

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til: Helle Katrine Andersen, hka@danva.dk  tlf. 87933514 eller Bertel Ifversen, bi@danva.dk  tlf. 87933567