Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel og prisloftsafgørelsen er blevet underkendt af Konkurrenceankenævnet.

Konkurrenceankenævnet har den 31. maj givet DANVA medhold og tilsidesat Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel og prisloftsafgørelserne. Det betyder, at Forsyningssekretariatet formentlig skal behandle alle vandselskabernes prislofter for 2012 forfra

Konkurrenceankenævnet begrunder sin afgørelse med, at både benchmarkingmodellen og den efterfølgende individuelle behandling ikke tager højde for, at selskabernes reelle driftsomkostninger ikke nødvendigvis har sammenhæng med de driftsomkostninger, der er beregnet til brug for prisloftet.

Nyheden om afgørelserne blev modtaget med tilfredshed hos DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen:

"Vi er glade for at have fået medhold i vores klager. Vi har i lang tid påpeget, at benchmarkingmodellen er skruet forkert sammen, og derfor har det været helt urimeligt, at man i pressen har kritiseret selskaberne for at være ineffektive på den baggrund. Vi håber, at der nu afsættes de nødvendige ressourcer til at udvikle en bedre benchmarkingmodel, og at vi kan få en fælles forståelse for driftsomkostningerne under prislofterne," siger Carl-Emil Larsen.

Konkurrenceankenævnet kritiserer også Forsyningssekretariatet for ikke i tilstrækkelig grad at have taget højde for de usikkerheder, som følger af vandselskabernes egen fordeling af omkostningerne på costdrivere, samt at det er usandsynligt, at Forsyningssekretariatet i tilstrækkelig grad har sikret, at det overladte skøn er blevet foretaget individuelt i hver enkelt sag.

Endeligt påpeger Konkurrenceankenævnet, at Forsyningssekretariatet – i strid med vandsektorloven – har fastsat individuelle effektiviseringskrav for langt størstedelen af vandforsynings- og spildevandsselskaberne. Det fremgår af forarbejderne, at individuelle effektiviseringskrav kun skal anvendes i de tilfælde, hvor benchmarkingmodellen påviser særligt store effektiviseringsbehov.

Derfor har Konkurrenceankenævnet altså hjemvist prisloftssagerne til fornyet behandling ved Forsyningssekretariatet for at sikre tilstrækkelig individualitet i afgørelserne, samt sikre at alene selskaber med særligt store effektiviseringsbehov mødes af et effektiviseringskrav.

Udover underkendelsen af benchmarkingmodellen har Konkurrenceankenævnet også fastslået, at det er Forsyningssekretariatets opgave at vejlede – også individuel vejledning – i hvilken form for dokumentation, det kræver at få godkendt driftsomkostninger til miljømål.

"Med dagens afgørelse har vi fået medhold på stort set alle vores klagepunkter. Men det er vigtigt at understrege, at vi som branche ikke har ’nej hatten’ på, hver gang myndighederne ønsker at effektivisere vandsektoren. Branchen er som helhed enig i, at det er muligt at drive sektoren mere effektiv. Derfor har DANVA sammen med vandselskaberne allerede i 2001 taget fat på en proces – en kulturrejse om man vil – hvor selskaberne får fokus på omkostningerne. Vi mener, det er oplagt, at myndighederne sammen med branchen og DANVA skaber en moderne vandsektor med fokus på sundhed, sikkerhed, miljø og effektivitet," afslutter Carl-Emil Larsen.

Læs kendelserne

Kendelserne fra Konkurrenceankenævnet kan læses her.