DANVA anklager Forsyningssekretariatet for lukkethed og for at udvikle en benchmarkingmodel, der stadigvæk er så mangelfuld, at det vil betyde store tab for samfundet og for kunderne. Foreningen inviterer til et samarbejdsprojekt, der skal udvikle en bedre benchmarkingmodel.

Forsyningssekretariatet holder kortene alt for tæt ind til kroppen i høringen af den nye benchmarkingmodel. Det er et af hovedkritikpunkterne i høringssvaret til benchmarkingmodel 2013.

Forsyningssekretariatet har ikke villet offentliggøre en række afgørende oplysninger om modellen under høringen. Reelt har det derfor været umuligt for DANVA at vurdere, om den seneste benchmarkingmodel beskriver branchen bedre eller dårligere end den gamle model, fordi det fornødne grundlag hertil har manglet. Det er først med udsendelsen af de første udkast til prisloftsafgørelser, at grundlaget delvist er blevet offentliggjort, herunder omkostningsdata, principper for fremskrivning, offentliggørelse af frontselskaber og principper for fjernelse af luft.

"Det er meget uheldigt, at Forsyningssekretariatet efter Konkurrenceankenævnets hjemvisning af prislofter 2012, nu vælger en meget lukket proces. Lukkethed undergraver tilliden mellem branchen og regulator, og det øger risikoen for, at vi igen ender med beregninger på et helt forket grundlag. Når vi så alligevel har valgt at afgive et høringssvar med forbehold, er det fordi vi håber, at dette kan føre til en dialog, der kan føre til de nødvendige forbedringer af modellen," siger direktør Carl-Emil Larsen, DANVA.

Kritikpunkter fortsat aktuelle

DANVA mener, at tidligere kritikpunkter af benchmarkingmodel 2012, bl.a. fremført af Professor Peter Bogetoft, CBS, stadigvæk kan overføres på den nye model. De enkelte costdrivere indgår stadigvæk ikke direkte i modellen, der er ikke lavet en SFA-model, der er ikke testet for skalaafkast, og der er ikke lavet grundige second-stage analyser. Endvidere vækker den dårlige datakvalitet pga. en manglende konteringsinstruks og en manglende forståelse af, hvad der driver omkostningerne i vandselskaberne, bekymring hos DANVA. Det er heller ikke lykkedes Forsyningssekretariatet at udvikle modellen tilfredsstillende i forhold til at medtage miljø, kvalitet og service, og selskaberne har derfor fortsat et incitament til at skære på ydelser indenfor dette område.

Strider mod Vandsektorloven

Dermed bryder Forsyningssekretariatet sandsynligvis med intentionerne i Vandsektorloven på flere punkter.

Det er også tilfældet, såfremt Forsyningssekretariatet fortsat regner med at give hovedparten af selskaberne individuelle effektiviseringskrav. Gøres det, vælger man også at gå stik imod afgørelsen i Konkurrenceankenævnet, der ved hjemvisningen af prislofter for 2012 indskærpede, at kun selskaber med særligt store effektiviseringsbehov kan få et individuelt effektiviseringskrav. De første udkast til prisloftsafgørelser og øvrige udmeldinger fra Forsyningssekretariatet tyder desværre kraftigt på, at Forsyningssekretariatet uagtet kendelsen fortsat giver individuelle effektiviseringskrav til hovedparten af selskaberne.

DANVA opfordrer til samarbejdsprojekt

DANVA har fremsendt et konkret forslag til et samarbejdsprojekt mellem Forsyningssekretariatet og branchen, hvor der systematisk kan arbejdes frem mod en bedre benchmarkingmodel for prisloft 2016 eller 2017. I mellemtiden foreslår DANVA en bedre tilpasset model, der anvendes mere forsigtigt.

"Det er vigtigt, at vi tør beslutte de nødvendige ændringer. Ellers vil vandselskaberne gennem en årrække skulle forholde sig til krav, fastsat af sagsbehandlere ud fra individuelle vurderinger, og det bliver dyrt for branchen, for samfundet og i sidste ende for kunderne. Det er klart, at det er stærkt utilfredsstillende. Derfor vil vi igen opfordre til, at de individuelle effektiviseringskrav udsættes, indtil der foreligger en brugbar model, som kan være udviklet på baggrund af et samarbejdsprojekt mellem Forsyningssekretariatet og branchen," siger direktør Carl-Emil Larsen.

Læs høringssvar her...