93,5 % af alt fosfor, der løber til renseanlæggene, tilbageholdes. Det er godt for miljøet, det holder vandprisen lav, og det er godt for driftsøkonomien på renseanlæggene.

En gennemgang af renseanlæggenes fosforudledning viser, at den gennemsnitlige koncentration af fosfor ved udløb ligger på 0,4 mg/l. Dermed ligger anlæggene langt under det gennemsnitlige udlederkrav på 1,3 mg/l, og miljøet spares i alt for 337.181 kg fosfor.

Det er godt nyt for miljøet, for vandkunderne og for driftsøkonomien på renseanlæggene, mener projektleder for DANVAs benchmarking, Jan Egelund, der tilskriver succesen til den nuværende regulering med spildevandsafgifter. Afgifterne giver nemlig et godt incitament til renseanlæggene om at nedbringe udledningen af fosfor, og derved opnås de positive effekter.

"Spildevandsafgifterne har været yderst effektive til at opnå en positiv udvikling hele vejen rundt. Vi kan konstatere, at renseanlæggene udleder langt mindre fosfor end tilladt, og det er positivt både for miljøet og for selskabernes økonomi," siger Jan Egelund og understreger, at afgifterne på 110 kr./kg fosfor giver et rigtig godt økonomisk incitament til vandselskaberne til at reducere udledninger.

"Vores opgørelse viser, at vandselskaberne udleder 337 tons mindre fosfor, end tilladt, og derved sparer de afgifter svarende til 37 mio. kr. Det er godt nyt for vandkunderne, fordi ekstraregningen på 37 mio. kr. ville ellers lande på deres bord."

Afgifterne bidrager altså i væsentlig omfang til det lave udledningsniveau, og allerede i 2001 viste en undersøgelse på Spildevandscenter Avedøre og Lynettefællesskabet, at det optimale niveau for fosforfjernelse – blandt andet på grund af afgifterne – ligger mellem 0,3 mg/l og 0,5 mg/l. Undersøgelsen så på den ene side på, hvordan udledningsniveauet påvirker driftsomkostninger – navnlig fosforafgifter, slamafgifter og udgifter til kemikalier. På den anden side så man på, hvilke miljøpåvirkninger udledningsniveauet medfører – navnlig CO2 udledning, mængden af slagge og aske, forsuring og næringsstofkoncentrationen.

Konklusionen var, at det ikke kunne betale sig at udlede op til udlederkravet, da omkostningerne til spildevandsafgiften ville blive for store, ligesom også omkostningerne for miljøet ville være for høje. Undersøgelsen bekræfter derved, at selskaberne, set som helhed, i dag udleder fosfor på et hensigtsmæssigt niveau.

Kvælstof og fosfor giver især i søer og kystvande næring til øget vækst af alger, som nedsætter lysgennemtrængningen til skade for bundplanterne. Når algerne dør, synker de til bunds og omsættes under forbrug af ilt. Udledning af næringsstoffer kan således indirekte føre til iltmangel til skade for dyre- og planteliv.

Med vedtagelsen af Vandmiljøplanen fra 1987 blev der for første gang stillet krav om, at renseanlæg med en kapacitet på 5.000 PE og derover skulle reducere deres udledninger af total fosfor. Vandmiljøplanens faste udlederkrav blev suppleret af en afgift på udledning af fosfor, der tilskyndede renseanlæggene til at holde udledningerne så lavt som muligt. For at renseanlæggene kan leve op til Vandmiljøplanen, skal anlæggene være af typen MBND(K).

I dag renses 92 % af det spildevand, der tilføres danske renseanlæg på avancerede anlæg, der er udviklet til at reducere indholdet af organiske stoffer kvælstof og fosfor til et minimum og det udledte spildevand i Danmark hører til det absolut reneste i Europa.