Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at fristen for den supplerende høring af vandplanerne på 8 dage var for kort, og at vedtagelsen af de statslige vandplaner som konsekvens heraf er ugyldig. Nævnet har derfor ophævet vedtagelsen af de 23 statslige vandplaner.

Konsekvenser

Hvad betyder ophævelsen for vandselskaberne?

Naturstyrelsens direktør Niels Christensen udtaler til Altinget: "Nævnet skriver, at de 23 statslige vandplaner er ugyldige, og så må vi formode, at det må de kommunale handleplaner også være. Det vil betyde, at kommunerne ikke kan vedtage nye handleplaner og dem, som er vedtaget, må vi anse for at være bortfaldet. Men det skal undersøges nærmere".

Men Niels Christensen forventer ikke, at planerne ændres radikalt. Derfor er DANVAs umiddelbare vurdering, at afgørelsen kan betyde forsinkelser, men ellers ikke vil få stor praktisk betydning for vandselskaberne.

Ophævelsen har ingen betydning for basisforanstaltninger og Natura2000 planerne er heller ikke påvirket. Der er dog enkelte forhold, som der pga. af ophævelsen bør holdes øje med:

Indvindingstilladelser

Forsinkelse af de kommunale vandhandleplaner kan risikere at medføre forsinkelse i processen omkring fornyelse af indvindingstilladelser, idet kravet er hængt op på dato for vedtagelse af vandplaner (Tilladelser skal være givet senest 6 mdr. efter vedtagelsen). Forsinkelsen af indvindingstilladelser kan måske også give risiko for forsinkelse i forhold til udpegning af BNBO områder, da nogle kommuner har planlagt koordinering mellem BNBO og indvindingstilladelser. Vi anbefaler, at de enkelte vandselskaber følger op med de lokale myndigheder.

Anerkendelse af miljømål

DANVA følger op i forhold til Forsyningssekretariatet for at afklare evt. risici for manglende anerkendelse af aktiviteter som miljømål, pga. bortfald af handleplaner. Nærmere information følger.

DANVAs holdning

DANVA er principielt stor fortaler for korrekte høringsfrister. Vi kender ulemperne ved korte frister alt for godt fra vores høringsarbejde. Formaliteter skal selvfølgelig bringes i orden, så de nødvendige tiltag i de første handleplaner kan blive gennemført. Men det er vigtigst at se fremad. DANVA anerkender, at Miljøministeren har lagt et stort personligt engagement i at sikre en proces omkring 2. generations vandplaner med større åbenhed og større inddragelse af alle interessenter. Det giver håb om at nå i mål med planer, der bl.a. skal sikre større fokus på grundvandbeskyttelse, samtænkning med klimatilpasningsplaner og frihed til valg af løsninger, der kan sikre synergi i driften for vandselskaberne.

Link til Naturstyrelsens udmeldinger:

http://www.nmkn.dk/Nyheder/SenesteNyheder/Vandplan.htm

http://www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/2012/HoeringSkalGaaOm.htm