Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

 

Likviditetstillæg

DANVA vil gerne udtrykke sin glæde over lydhørheden overfor og anerkendelsen af behovet for at finde en løsning på den problemstilling, at vandselskaberne på kortere eller længere sigt kan opleve problemer med at finansiere deres investeringer. Forslaget i høringsudkastet indeholder en teknisk løsning på den problem-stilling, at der er et misforhold mellem levetiden på selskabernes anlæg, og dermed indregningen heraf i prisloftet og dermed taksterne, og løbetiden på de lån, som selskaberne optager til finansieringen af investeringerne – den såkaldte likviditetsklemme. Løsningen indebærer imidlertid, at den nuværende generation kommer til at betale for den næste. Derfor opfordrer vi til, at der snarest søges en politisk løsning på dette problem, og betragter løsningen som midlertidig frem mod en sådan afklaring.

Aktuelle justeringsbehov

DANVA vil gerne opfordre til at der i forbindelse med den påtænkte ændring af bekendtgørelsen også med-tages mindre ændringer af bekendtgørelsen for at foregribe to andre problematikker, hvor en justering af reglerne er påkrævet.

Vejbidrag

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med om der overføres midler fra de kommunale vandselskaber i strid med stoploven. I den forbindelse har Forsyningssekretariatet i deres vandnyt af 6 marts 2012 anerkendt, at kommunerne kan genoptage deres vejbidragsfastsættelse for perioden 2007-2010 - med henblik på en eventuel efterbetaling af vejbidrag til vandselskaberne i forhold til en tidligere underprissætning af ydelsen. Omfanget af sådanne efterbetalinger er ikke klarlagt, men en forespørgsel hos vandselskaber indikerer, at efterbetalingsbeløbet kan udgøre 5-7 % af et selskabets prisloft. Derfor skal DANVA opfodre til at det sikres, at efterbetalingen indregnes jævnt i prisloftet. Vi deltager gerne i en dialog om udformningen af en hjemmel herfor.

Afviklingen af overdækning

Et af hensynene bag vandsektorloven var at realisere effektiviseringspotentialet til i vandselskaberne til gavn for forbrugerne. Men reglerne påfører i visse tilfælde forbrugerne omkostninger. Et eksempel hvor reglerne virker modsat hensigten, er i forbindelse med de vandselskaber, der har henlagt midler til konkrete anlægsprojekter. Efter reglerne skal selskaber foretage en tilbagebetaling til forbrugerne, optage lån til finansiering af investeringen og forhøje taksterne til at tilbage lånet samt renter og låneomkostninger. Resultatet bliver en regning til forbrugerne på rente og låneomkostninger. DANVA foreslår derfor, at der indføres en mulighed at opnå dispensation fra kravet om tilbagebetaling af overskud, i de tilfælde hvor overskuddet modsvares af en umiddelbart forestående investering.