Naturstyrelsen forventer, at den reelle evaluering af Vandsektorloven mm. kan starte i foråret 2013, og at den afsluttes med udgangen af året.

De eksterne evaluatorer vil efter en udbudsrunde blive indgået aftale med i april. Et naturligt afsæt for evalueringen vil være en nylig offentliggjort redegørelse udfærdiget af Kontaktudvalget.

Læs Kontaktudvalgets redegørelse på Naturstyrelsens hjemmeside.

DANVAs anbefalinger

Den korte udgave af DANVAs bidrag til arbejdet med redegørelsen blev sendt i december 2012 til Folketingets Miljøudvalg. I brevet til politikerne kommer DANVA med disse anbefalinger:

  • Den nuværende økonomiske regulering skal erstattes af én regulering, der gennem de rette incitamenter sætter fokus på forsyningssikkerhed, sundhed, kvalitet, innovation, service og miljø.
  • Vandselskaberne skal have mulighed for at operere, så der kan træffes samfundsøkonomisk fornuftige beslutninger i forhold til f.eks. investeringer, samarbejder og fusioner. De mange skjulte barrierer skal fjernes.
  • DANVAs benchmarkingsystem bør erstatte Forsyningssekretariatets, idet der netop her fokuseres på de rette forhold.
  • Den nuværende klageadgang via Konkurrenceankenævnet og hele det administrative set-up omkring Forsyningssekretariatet skal ændres radikalt, så vandselskaberne får rimelige ramme- og arbejdsvilkår.
  • I forhold til den ønskede grønne omstilling og eksport af vandteknologi, skal der skabes muligheder for vandselskabernes deltagelse i teknologiudvikling og innovation.

Læs hele brevet til politikerne.

Proces og tidsplan

Da evaluator-valget vil influere på den konkrete proces og arbejdsmetode, er det begrænset, hvor mange informationer, der foreligger i øjeblikket om dette. Vi ved dog, at styringen af evalueringen sker i en tværministeriel gruppe bestående af Finans-ministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Skatteministeriet samt Miljøministeriet.

Dertil kommer at Kontaktudvalget, hvor bl.a. DANVA sidder, vil være følgegruppe. Og følgegruppen mødes til kick-off seminar sommeren 2013 og til et efterårsmøde.

Det kan oplyses, at DANVA flere gange har fremført, at vandselskaberne skal involveres på anden vis end via foreningen.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 87 93 35 10 eller sv@danva.dk