Også i år gik klagesager Forsyningssekretariatet imod. Tidligere har kendelser kundgjort, at deres skøn og vurderinger var utilstrækkelige. Denne gang lyder kendelsen, at Forsyningssekretariatet direkte har handlet uden at have hjemmel til det i vandsektorloven.

 

De mange tabte sager bør få indflydelse på resultatet af den igangværende evaluering af vandsektorloven i forhold til det unødvendige og bureaukratisk dyre Forsyningssekretariat, mener vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

Konsekvensen af Forsyningssekretariatets fejlbehandling betyder nemlig, at 136 selskabers prislofter – over 300 sager - gældende for både 2012, 2013 og 2014 nu skal revurderes. Vandselskaberne står derfor også næste år uden mulighed for at forudse, hvilket prisloft deres budget skal styre efter.

 

”De gentagne klagesager gør, at vandselskaberne reelt har været uden prisregulering i flere år. Parrallet med de juridiske tvister har en stor del af selskaberne i den periode gennemført egne effektiviseringsmål, som er mere vidtgående end Forsyningssekretariatets krav. Det understreger, at Forsyningssekretariatet og dets bureaukrati er overflødigt,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

 

”Det er vigtigt, at revisionen af vandsektorloven påvirkes af de mange kendelser, der går Forsyningssekretariatet imod.”

 

De danske vandselskaber vil være så effektive som overhovedet mulig. De tilstræber generelt at holde et omkostningsniveau, der løbende sikrer forbrugerne de mest optimale vandpriser ud fra individuelle forhold og den bedste kvalitet.

 

”Vandselskaberne er bedre til at opstille mål end Forsyningssekretariatet. Det faktum er yderligere en understregning af behovet for at få evalueret vandsektorloven, så reguleringen harmonerer med de oprindelige hensigter, bliver virkelighedsnær, afbureaukratiseret og understøtter vandsektoren til udvikling,” siger Carl-Emil Larsen.

 

Konkurrenceankenævnet afsagde 18. september sin kendelse i DANVAs principielle klage over prislofterne 2012 og 2013. Ankenævnet slår fast, at der hverken i vandsektorloven eller prisloftsbekendtgørelsen er tilstrækkelig hjemmel til, at Forsyningssekretariatet kan foretage en korrektion for luft, som det har gjort i prislofterne for 2012. Ankenævnet har derfor hjemvist sagerne til genberegning i Forsyningssekretariatet. Luftkorrektionen udgør godt 470 millioner kroner for DANVAs medlemmer.

 

DANVA forventer, at der som en naturlig følge heraf vil komme nye prisloftsafgørelser for 2012 og dermed også for 2013 og 2014 for de selskaber, der har fået foretaget luftkorrektion.

Til gengæld har Konkurrenceankenævnet anerkendt Forsyningssekretariatets behandling af særlige forhold i forbindelse med de individuelle effektiviseringskrav. Nævnet har herunder fundet, at det som udgangspunkt er det enkelte selskab, der skal gøre opmærksom på eventuelle særlige forhold og i givet fald fremlægge den nødvendige dokumentation for omkostningerne (meromkostningerne).

Selskaberne pålægges tilsyneladende byrden for om oplysningerne er både tilstrækkelige og om de er tilstrækkeligt klare for Forsyningssekretariatet.

Det rammer blandt andre Roskilde Forsyning:

 

”Roskilde Forsyning har lagt mange ressourcer i at dokumentere sine forhold. Men når Forsyningssekretariatet ikke forstår basale, tekniske forudsætninger som eksempelvis, hvad det kræver af energi at løfte en given mængde vand over en given højde, så står vi over for en svær dokumentationsopgave,” siger økonomidirektør i Roskilde Forsyning, Charlotte Vincents.

Hun undrer sig samtidig over, at Konkurrenceankenævnet i sin afgørelse både skriver, at Forsyningssekretariatet er berettiget til at prioritere sine ressourcer, og at det samtidig er en forudsætning for at drive et sundt forsyningsselskab, at selskabet har en rimelig mulighed for at kunne planlægge mere end et år ad gangen.

 

”Det er urimeligt, at man pålægger en hel branche at vente, fordi Forsyningssekretariatet ikke tager stilling og overholder tidsfrister, som de selv har fastlagt,” siger Charlotte Vincent.

 

”Vi har måttet udsætte reparationer og forbedringer på vores anlæg samt holde igen med at undersøge nye forretningsmuligheder, fordi Forsyningssekretariatet ikke har taget stilling til en række af vores forhold.”

 

Roskilde Forsyning glæder sig dog over, at Forsyningssekretariatet efterfølgende og uafhængigt af sagen i Konkurrenceankenævnet har anerkendt de fleste af deres særlige forhold. Dog først fra 2014 og med et års forsinkelse.

 

DANVA vil den kommende tid sammen med sine advokater gennemgå Konkurrenceankenævnets kendelse nøje og på baggrund heraf vurdere såvel konsekvenser som initiativer.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk