De nye regler om udvidede finansieringsmuligheder af klimatilpasning på spildevands-området ligger nu klar. Reglerne er en opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2013, hvoraf fremgår, at forsyningerne over spildevandstaksterne på visse betingelser skal kunne understøtte kommunale investeringer, som har til formål at styrke afledning og håndtering af regnvand.

De nye regler gør det muligt via spildevandstaksterne at medfinansiere projekttyper, som ikke har været mulige at finansiere via spildevandstaksterne inden for de hidtidige regler. Det er projekter i veje, fx skybrudsveje, projekter i vandløb og projekter i rekreative områder. For at kunne anvende reglerne skal projekterne gennemføres af kommuner eller private og skal samtidig have til (del)formål at håndtere tag- og overfladevand.

Reglerne består af en ændring af spildevandsbetalingsloven og en opfølgende bekendt-gørelse om spildevandsforsynings-selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand samt en ændring af spildevandsbekendt-gørelsen.

Vejledninger og paradigme

Naturstyrelsen har udarbejdet et vejledende notat til bekendtgørelsen om medfinansiering samt et paradigme for den kontrakt, som spildevandsforsynings-selskabet ifølge bekendtgørelsen skal indgå med projektejer (standardkontrakt). Desuden har Forsyningssekretariatet netop udsendt en indberetningsvejledning, som spildevandsselskaberne skal anvende, når de søger om tillæg til prisloftet efter de nye regler.

Tillæg til prisloftet 

For at give mulighed for opprioritering af projektaktiviteten i 2013 gennemfører Forsyningssekretariatet som opfølgning på økonomiaftalen en ekstraordinær ansøgningsrunde, dvs. en runde, hvor der uden for de normale tidsterminer er mulighed for at ansøge om godkendelse af tillæg til 2013-prisloftet vedrørende miljø- og servicemål for klimatilpasningsprojekter på spildevandsområdet.

Ansøgningsfristen for den ekstraordinære ansøgningsrunde er den 15. marts 2013. Der er tale om en absolut frist, som skal overholdes af spildevandsforsyningsselskaberne.

Det er samtidig en god anledning til, at kommuner og spildevandsforsyningsselskaber samarbejder om projekter, som vil være til gavn for begge parter, og parterne dermed får mulighed for at dele udgifterne. Der vil være mulighed for både at ansøge om prislofts-tillæg vedrørende de alternative projekttyper, som vil være mulige at gennemføre efter de nye regler, og at ansøge om prisloft-tillæg vedrørende sædvanlige klimatilpasnings-løsninger, dvs. projekter, som ikke er indgået i den ordinære ansøgning vedrørende 2013-prisloftet i 2012.

Løbetid på lån 

Endvidere har Økonomi- og Indenrigsministeriet som opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL udstedt en ændring af lånebekendtgørelsen, hvormed løbetiden på kommunegaranterede lån er forlænget fra 25 til 40 år.

Med økonomiaftalen blev det aftalt, at kommunerne løfter investeringsniveauet i klimatilpasning af spildevandsområdet med 2,5 mia. kr. i 2013.

Læs mere

Naturstyrelsens brev om de nye regler.

Vejledende notat fra Naturstyrelsen.

Regler og dokumenter kan findes på www.klimatilpasning.dk