Videndeling og erfaringsudveksling er nøgleord for arbejdet i DANVAs netværk. Den 1. oktober var ca. 75 aktive medlemmer samlet i Vandhuset til det årlige seminar.

"Det er jer, der har den faglige viden og ved, hvor skoen trykker. Vi skaber rammerne for, at I kan mødes og udveksle erfaringer og udvikle løsninger til fælles gavn for alle i branchen," sagde direktør Carl-Emil Larsen bl.a. i sin velkomsttale.

Netværkenes arbejde udmønter sig bl.a. i temadage og projekter. Aktuelt er en håndbog om IT sikkerhed snart klar til publicering.

IT sikkerhed

Hacking er en trussel mod forsyningerne, og derfor er der etableret et netværk om IT sikkerhed. Kjeld Nygaard fra Aarhus Vand fortalte om netværkets arbejde og den nye håndbog, der lanceres på en temadag om IT sikkerhed den 5. november i Vandhuset.

Møde i netværket om IT sikkerhed.

Regnvandsbassiner

Peter Berg fra Frederikshavn Forsyning fortalte om arbejdet i projektgruppen, der samarbejder med Aalborg Universitet og IDA Spildevandskomite. Målet er at udgive en vejledning om drift og vedligehold af regnvandsbassiner samt en vejledning i design af bassiner. Desuden vil gruppen udarbejde en hvidbog om ”Mest miljø for pengene” og en funktionspraksis for regnvandsbassiner (IDA Skrift).

Møde i det nye kundenetværk. Til højre ses sekretariatets kontaktperson Britt Dalén Overballe ved siden af netværkets tovholder Helle Boe Frederiksen.

 

Nyt netværk om kunder

Netværket om kunder er etableret efter et DANVA kursus om restancer. Tovholder er Helle Boe Frederiksen fra Provas, og det primære fokus er erfaringsudveksling om alle mulige emner i relation til kunderne fx fakturering, rykkerprocedurer og lukning for vandet. Netværket har i øjeblikket 11 deltagere fra Fyn og Jylland og er åbent for flere deltagere.

Deltagere i det nye netværk om kunder.

Vandkvalitet

Charlotte Schmidt fra TRE-FOR præsenterede arbejdet i netværket om vandkvalitet. Deltagerne mødes 4-5 gange årligt på skift ude hos medlemmerne. Aktuelle emner er pesticider, lovændringer, fluor, prøvetagning, mikrobiologi og samarbejde med laboratorier.

"Det vigtigste er videndelingen og den sparring der foregår – også mellem møderne," sagde Charlotte Schmidt.

Møde i vandkvalitetsnetværket. Til højre ses Charlotte Schmidt.

Hydrauliker netværk

Kjartan Ravn fra Vejle Spildevand præsenterede netværket, der blev etableret i 2013 fordi der var behov for erfaringsudveksling vedr. hydrauliske beregninger. Netværket har hver gang et særligt tema på møderne fx oversvømmelseskort og klimaprojekter, måleprogrammer og tolkning af data. Netværket samarbejder med Aalborg Universitet og har haft stor glæde af oplæg fra eksperter.

"Netværket fungerer også rigtig godt mellem møderne og har skabt gode kontakter," sagde Kjartan Ravn.

Distribution af vand

Erling Nissen fra VandCenter Syd præsenterede netværket, der bl.a. arbejder med design af lednings-systemer, materialevalg, lækagetab, brandhaner og udskylning af ledningsnettet. Netværket arrangerede en velbesøgt temadag den 25. september med 70 deltagere og har en ambition om at holde en temadag hvert andet år.

Møde i kommunikations-netværket KOMFOR.

Gør dine møder mere kreative

Kreativitetskonsulent Bo Krüger holdt et festligt oplæg med inspiration til nye måder at holde møder på, så der skabes variation og mere videndeling. Han gav deltagerne en række udfordringer og små øvelser. Et af hans tips er at veksle mellem plenum og ideudvikling i små grupper. Og så må det gerne være sjovt. Gode relationer og positivitet er de vigtigste ingredienser for produktive møder, der skaber gode resultater.

Møde i kommunikations-netværket KOMFOR.

DANVAs netværk

DANVA har 24 netværk, som alle har en kontaktperson på sekretariatet – se oversigt her: http://www.danva.dk/Medlemmer/Netværk/DANVA-netværk.aspx

Alle netværk er åbne for nye medlemmer, og der er altid mulighed for at etablere nye netværk om aktuelle emner.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til næste års netværksseminar, der foregår den 1. oktober 2015.

Yderligere information

Kontakt Kristian Friis på T:: 8793 3515, M: 4054 1538 eller E: kf@danva.dk eller Helle Kayerød på T: 87 93 35 11 , M: 24 94 63 60 eller e-mail hkr@danva.dk

FOTO: Flemming Brandstrup.