Foto: Toke Hage.

”Den her regelproduktion er en frygtelig selvforstærkende proces. Nogle gange kan man fristes til at brænde det hele af og begynde forfra. Det er måske i virkeligheden den eneste måde at bringe eksplosionen til ophør!”

Ovenstående citat af Folketingets grand old man, Mogens Lykketoft, blev fremhævet af DANVAs formand Lars Therkildsen, da han fremlagde bestyrelsens beretning på årsmødet i Kolding.

Formanden fortsatte med et andet rammende citat:

”Reguleringsmekanismerne udgør imidlertid tilsammen grundlaget for en restriktiv, administrativ tung regulering, der unødigt begrænser vandselskabernes handlefrihed, effektiviseringsincitamenter, innovationskraft og samarbejdsmuligheder med vandsektoren.”

Dette citat stammer fra evalueringsrapporten, og formanden konstaterede, at han ikke kunne have formuleret det bedre selv!

3 centrale problemstillinger

For det første opretholder staten en ensidig økonomisk regulering, der ikke tager hensyn til, hvordan vi håndterer folkesundhed, forsyningssikkerhed og miljøbelastning, understregede Lars Therkildsen og fortsatte:

"Og der er italesat en ”brændende platform” om, at vi har meget høje vandpriser i Danmark, og at det skyldes ineffektiv drift. Men det er ikke rigtigt. Stigningen i vandprisen skyldes stigende afgifter. I Danmark har vi valgt en incitamentsstruktur, der reducerer vandforbruget – og vores vandforbrug er blandt de laveste i verden."

"Forsyningssekretariatet har meldt ud, at prislofterne er årsag til effektiviseringer i branchen. Men sandheden er, at mange vandselskaber er langt foran effektiviseringskravene."

DANVA har præsenteret foreningens holdninger på et foretræde for Folketingets Miljøudvalg og er i løbende dialog med politikere, embedsmænd og ministerier for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for branchen.

Vækstpakken

Vandbranchen skal være med til at redde ”Danmark helt ud af krisen”, og i regeringens vækstpakke stilles branchen overfor et effektiviseringskrav på 1,3 mia. kr. Formanden understregede, at det bliver svært at opnå, hvis man ønsker at opretholde det samme serviceniveau.

Lars Therkildsen præsenterede også DANVAs ønsker til en ny økonomisk regulering: den skal give større lokalt råderum, fjerne unødigt bureaukrati og give vandselskaberne mulighed for at arbejde med teknologiudvikling.

Teknologiudvikling og innovation

Regeringen ønsker på den ene side, at vand skal blive det nye vind, men samtidig støtter staten ikke længere Vandsektorens Teknologiudviklingsfond.

"Det virker besynderligt, at støtten til udvikling af det, Danmark skal leve af i fremtiden, forsvinder med et trylleslag, sagde formanden og fortsatte:

Hvis Danmark skal have en fremtid på det globale vandmarked vurderer vi, at det i stor udstrækning vil være op til vandselskaberne at være et kraftfuldt lokomotiv for teknologiudvikling og innovation og understøtte erhvervslivet i eksport af dansk vandteknologi."

Formand Lars Therkildsen sammen med DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen.

Dialog med medlemmerne

Formanden fremhævede regionalmøderne, som sikrer dialog mellem bestyrelsen og foreningens medlemmer og sikrer, at DANVA bliver helt skarp på branchens ønsker. Han forsikrede, at regional-møderne fortsætter.

Lars Therkildsen takkede de aktive medlemmer for deres indsats i netværk, projekter og rådgivende udvalg og task forces. Arbejdet her er et vigtigt fundament for foreningens politiske arbejde.

Miljøministerens årsmødetale

Kirsten Brosbøl lovede, at de danske vand- og spildevandsselskaber ikke skal privatiseres. Hun vil også arbejde for, at en ny vandsektorlov bliver mere fleksibel og mindre bureaukratisk. Miljøministeren er stolt af det gode danske drikkevand, som blev serveret for deltagerne i det internationale Melodi Grand Prix. Med hensyn til effektiviseringskravet i vækstpakken på 1,3 milliarder kr. sagde ministeren, at politikerne er forpligtet til at forsøge at hente potentielle besparelser. Men det må ikke gå ud over kvaliteten, miljø, service eller forsyningssikkerhed. En ny vandsektorlov skal også understøtte miljøteknologi. Og det er vigtigt at skabe gode rammer for klimatilpasning i samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Læs mere i miljøministerens tale.

Politisk debat

Den politiske paneldebat med de tre miljøordførere Lone Loklindt, Henrik Høegh og Torben Hansen gav indtryk af, at forligspartierne er parate til at vedtage en række forandringer i den kommende vandsektorlov. Journalist Kaare R. Schou var ordstyrer.

Valg af ny bestyrelse

På årsmødet var der også valg af ny bestyrelse for foreningen. Se den nye bestyrelse her:

Fra venstre ses Ole Glahn, Jan Hvidtfeldt Andersen, Preben Olesen, Leif Knudsen, Morten Slotved, Lars Therkildsen, Carsten Nystrup, Ango Winther, Albert Pedersen, Ole Øgelund, Gitte Guldberg, Daniel Nyboe Andersen, Susan Münster og Kim Harreskov. Desuden er Peder Hvejsel medlem af bestyrelsen.

Læs mere om bestyrelsesvalget her...

Det ene af lokalerne med træfpunkter.

Steffen Brandt og sangerinden Charlotte Schultz underholdt under festmiddagen.

Træfpunkt-området var om aftenen omdannet til et festligt mødested, hvor hyggepianisten Jens Ottosen spillede op til dans.

FOTOS: Toke Hage

Læs mere om årsmødet

Program og præsentationer på årsmødet kan læses her...