Miljøministeriet har bedt DANVA om at komme med et forslag til, hvordan natur- og miljølovgivningen kan forenkles.

DANVA mener, at den bedste struktur er sektorlove for vandområdet og vandsektoren. Konkret er anbefalingen, at der arbejdes med 2 love i forhold til vand:

1. En sektorlov, der regulerer aktiviteterne på vand- og spildevandsområdet fra levering af drikkevand over håndtering af regnvand til rensning af spildevand.

2. En sektorlov, der samler den øvrige lovgivning (de ikke aktivitetsbaserede regler) der omhandler vand i en form for hovedlov for vandområdet.

En struktur baseret på sektorlove vil kunne sammenstykkes med de selvstændige sektorlove, der er nød-vendige indenfor de enkelte matricer (vand, luft, jord, affald mv.).

Sektorstrukturen kan overvejes suppleret med tværgående love for enkeltelementer, hvor der ikke er behov for fokus på områder (matricer) eller aktiviteter fx i forhold til klageregler.

Fleksibel rammelovgivning

For at vandsektoren fortsat kan honorere de mange ønsker og krav vurderes det som essentielt, at lovgiv-ningen forholder sig særskilt til vandsektoren og dens aktiviteter i en aktivitetsbaseret sektorlov. En aktivi-tetsbaseret sektorlov for vand og spildevand vil gøre det muligt at lave en mere fleksibel rammelovgivning med basis i incitamentsunderstøttelse. Samtidig vil det give bedre muligheder for at sammentænke lovgiv-ningen. Ligesom det også vil have den fordel, at de mange aktører kan finde deres fælles regulering ét sted, hvilket vil øge overskueligheden og gennemsigtigheden for dem, som skal sikre virkeliggørelsen af det politiske ønske om beskyttelse af natur og miljø. Samtidig vil det være muligt at harmonisere i større omfang og mindske risikoen for dobbelt eller modstridende regulering.

For at skabe fokus på og sikre en implementering af hensyn og synergier i forhold til det samlede vandkredsløb i lovgivningen, bør det derudover overvejes at samle den øvrige lovgivning (de ikke aktivitetsbaserede regler) der omhandler vand i en samlet vandområdelov/vandkredsløbslov (en områdebaseret sektorlov). Denne lov vil kunne fungere som en hovedlov for vandområdet.

Læs mere

Læs den lange, uddybende version af DANVAs notat til Miljøministeriet.

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på telefon 87 93 35 62 eller e-mail hsa@danva.dk