DANVA opfordrer sine medlemmer til at indstille kandidater til Vandsektorens Teknologiudviklingsfonds fondsudvalg.

Fondsudvalget

Fondsudvalget består af syv medlemmer og har til opgave at bistå bestyrelsen for Vandsektorens Teknologiudviklingsfond i sager vedrørende støtteansøgninger og projektevaluering. Endvidere skal fondsudvalget rådgive bestyrelsen om strategiske emner, alternative finansieringskilder og mulige eksterne initiativer, der dækkes af fondens formål.

Fondsudvalget vil tillige evt. kunne indgå i samarbejde med eksterne evaluatorer samt med andre relevante fonde og netværk.

Fondsudvalget bistås af Teknologiudviklingsfondens sekretariat. Det skal nævnes at fondsudvalget ikke har selvstændig beslutningskompetence, samt at udvalgets medlemmer ikke modtager honorar for deltagelse i udvalget.

Ud over jævnlige møder vil der i perioder forekomme arbejdsmæssige belastninger i forbindelse med læsning og evaluering af ansøgninger.

Fondsudvalget medlemmer er underlagt regler om inhabilitet, både som person, som virksomhed og i forhold til evt. rettigheder. Derudover er forvaltningslovens regler om inhabilitet gældende.

Udpegningen er gældende fra møde i Fondsudvalget berammet til september 2014.

Indstilling af kandidater

DANVA indstiller sammen med FVD fem kandidater til udvalget. De øvrige to kandidater udpeges af henholdsvis Dansk Miljøteknologi og det Strategiske Forskningsråd.

Kandidaterne vil blive indstillet på baggrund af deres professionelle og personlige kvalifikationer. Der vil blive lagt vægt på kandidaternes forretningsmæssige sans, som generalist med stort netværk og kendskab til andre af vandbranchens og erhvervslivets initiativer omkring vand, vækst og innovation.

DANVA kan indstille kadidater både fra medlemskredsen og uden for denne.

Kandidater, der indstilles af DANVA, kan deltage i fondsudvalgets arbejde i en to årig periode. Efterfølgende vil der være mulighed for genudpegning.

Indsendelse af ansøgning

Indstilling af kandidat sker ved indsendelse af mail på mailadressen: fondsudvalg-vtu@danva.dk

Navn og tilhørsforhold for kandidaten skal fremgå, tillige med fyldig begrundelse for kandidaturen. Der må gerne vedhæftes bilag for yderligere information.

Ansøgninger skal være DANVA i hænde senest den 3. juni 2014. Ansøgningerne behandles fortroligt. Der vil blive udsendt kvittering for modtagelse af ansøgning.

Bedømmelse og indstilling

DANVAs bestyrelse udpeger kandidaterne efter indstilling fra et bedømmelsesudvalg bestående af tre bestyrelsesmedlemmer, bistået af Kristian Friis fra DANVAs sekretariat.

Yderligere information

Kontakt Kristian Friis på telefon 8793 3515, mobil 4054 1538 eller e-mail kf@danva.dk