Der har i en længere periode været fokus på, hvad målerdata, der overføres mellem vandselskab / vandværker og spildevandsselskab, skal koste. Der er derfor arbejdet for en fælles branchevejledning mellem FVD og DANVA, og i processen har der blandt andet været afholdt to møder med FVD – senest den 13. maj 2014.

Vi kan konstatere, at de to foreningers udgangspunkt fortsat er forskellige, men også at begge foreninger går ind for, at vi i direkte dialog og samarbejde kan nå frem til en fælles vejledning, som angiver principper for:

  • Hvilke omkostninger, der bør indgå i beregningen af prisen for udveksling af målerdata mellem vand- og spildevandsforsyning.
  • Angivelse af, hvordan omkostningsfordelingen mellem vand- og spildevandsforsyning bør være.

Desuden er der enighed om at opfordre til, at aftalerne så vidt muligt træffes som følge af lokal dialog. En ny fælles vejledning bør anvendes ved tvivlsspørgsmål eller som udgangspunkt for en ny forhandling, men er ikke nødvendig, hvor der er opnået enighed mellem lokale parter om en fornuftig pris, der tilgodeser både forbrugere og selskaber/forsyninger.

  • FVD’s udgangspunkt er, at alle udgifter vedrørende anskaffelse og drift af målere skal være omfattet af vejledningen og fordeles mellem de to parter ud fra en holdning om, at måleren er grundlaget for målerdata, og udgifterne hertil derfor bør indregnes.
  • DANVAs udgangspunkt er, at omkostninger vedrørende anskaffelse, installation og kontrol af vandmålere ikke bør indgå, da vandmåleren er vandforsyningens ejendom, og spildevands-selskabet ikke har nogen indflydelse på omkostningsniveauet. Til gengæld bør de meromkost-ninger, som vandselskabet påføres, afholdes af spildevandsselskabet.

Dom støtter DANVA

DANVAs holdning understøttes af en dom afsagt den 28. marts 2014 i en sag om udveksling af målerdata.

Her fandt retten ikke, at omkostninger til målere eller omkostninger, som det private vandværk skal afholde til brug for dets egen opgørelse af ejendommens vandforbrug, kan indregnes. Dommen er anket, og det endelige indhold af en fælles vejledning afventer resultatet af denne anke.

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på telefon 8793 3562, e-mail hsa@danva.dk eller Dorte Skræm på telefon 8793 3571 eller e-mail ds@danva.dk