Der er kommet en ny bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. med ikrafttrædelse fra og med d. 15. december 2014. Med den nye bekendtgørelse er der kommet en række ændringer i reglerne, der er beskrevet i et følgebrev (Pdf), som Naturstyrelsen har sendt direkte til vandselskaberne, d. 15. december. Her skal nævnes to væsentlige af disse ændringer.

1. Hurtigere indfasning af differentieret vandafledningsbidrag

Med den nye bekendtgørelses § 15 åbnes der op for, at vandselskaberne kan indfase det differentierede vandafledningsbidrag hurtigere end efter de hidtil gældende regler, eventuelt med virkning allerede fra 1. januar 2015. Hvis spildevandsselskaberne laver en hurtigere indfasning kan det indebære, at betalingsvedtægten skal ændres og i den forbindelse godkendes af kommunen. Ligeledes vil kommunalbestyrelsen skulle godkende de ændrede takster som følge af den hurtigere indfasning.

2. Invitation til vandselskaberne til dialogmøde hos Naturstyrelsen, d. 20. januar 2015 om samspillet mellem det justerede betalingsprincip og det differentierede vandafledningsbidrag

Baggrunden for invitationen er, at der fra og med 2016 – altså ikke 2015 – efter bekendtgørelsens § 5 og § 14, stk. 1 vil træde nye regler i kraft vedrørende beregning af differentieret vandafledningsbidrag for virksomheder, der efter det justerede betalingsprincip i betalingslovens § 2 a., stk. 3 er direkte tilsluttet et spildevandsrenseforsyningsselskabs renseanlæg via virksomhedens egen kloakledning.

Samspillet mellem det justerede betalingsprincip og det differentierede vandafledningsbidrag giver komplekse regler, som det ses af bekendtgørelsens § 5, og det er derfor nødvendigt med nogle supplerende detaljerede og kvalificerede vejledende retningslinjer. Dialogmødet kan bidrage til at kvalificere grundlaget for disse. Det forventes, at mødet holdes hos Naturstyrelsen i København. Der henvises til det nævnte brev fra Naturstyrelsen for yderligere oplysninger herunder kontaktpersoner.

Yderligere oplysninger:

Konsulent Jens Plesner, tlf. 87933 560, e-mail: jpl@danva.dk