Retten på Bornholm har den 28. marts 2014 afsagt dom i en sag om betaling for målerdata.

Et mindre privat vandværk havde stævnet Bornholm Spildevand A/S for betaling af udgifter i forbindelse med benyttelse af målerdata. Kravet var på 40,15 kr. pr. måler og i opgørelsen heraf var indregnet div. omkostninger til vandmålere - under henvisning til FVD’s retningslinjer. Bornholms Spildevand A/S mente ikke at være forpligtet til at betale under henvisning til spildevandsafgiftslovens § 7 stk. 10, men gjorde samtidig gældende at hvis der skulle betales, så kunne der højst blive tale om de dokumenterede meromkostninger ved at udlevere de allerede foreliggende målerdata.

Retten fandt ikke, at § 7 stk. 10 afskærer et privat vandværk fra at opkræve et beløb, svarende til de eventuelle meromkostninger. I forhold til meromkostningerne fandt retten ikke, at omkostninger til målere eller omkostninger, som det private vandværk skal afholde til brug for dets egen opgørelse af ejendommens vandforbrug kan indregnes. Herefter fastsatte retten skønsmæssigt meromkostningerne til et beløb svarende til 8,50 kr. pr. måler (ex. moms).

Dommen er stillet til rådighed af Bornholms Forsyning A/S og DANVA takker i den forbindelse både Bornholms Forsyning og deres advokat på sagen Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs dommen her.