En række nye netværk er startet op. Andre er under etablering og søger flere deltagere.

Netværk for tømningsordninger

Netværket deler erfaringer med tømningsordninger for bundfældningstanke.

Der arbejdes med emnerne:Varsling,Kvalitetssikring/egenkontrol,Slamhåndtering/slutdisponering af slam,Udbudsmateriale,Tømmedumme tanke,Regulativer,Tunge dæksler,”Hvile i sig selv”-princippet. Der arbejdes med opstart af to projekter: Udarbejdelse af fælles udbudsmateriale og Håndteringen af tømmedumme tanke.

Netværket for tømningsordninger blev oprettet på netværksseminaret d. 11. dec. 2013 og har netop holdt deres første møde.

Netværkstovholder:

Rikke K. Christensen, Favrskov Forsyning, rchr@favrskovforsyning.dk, tlf. nr. 8964 5015.

DANVA kontakt person: Jens Plesner, jpl@danva.dk

Netværk for Regnvandsbassiner/Spildevandsbassiner

Lene Krogsgaard Jensen fra Energi Viborg Vand har taget initiativ til oprettelsen af et netværk for regnvandsbassiner og spildevandsbassiner, da der er et stort behov for at dele viden om blandt andet drift af bassinerne.

Netværket er under opstart og holder deres første møde torsdag d. 13. marts.

Netværkstovholder:

Lene Krogsgaard Jensen, Energi Viborg Vand, lkj@energiviborg.dk, tlf. nr. 8929 2807 / 2753 5446.

DANVA kontaktperson: Helle Kayerød

Vandråd

DANVA vil oprette et netværk om vandråd. Der skal etableres 23 vandråd, og DANVA skal have en repræsentant med i hvert vandråd for at tilgodese forsyningernes interesser ift. vandplaner. Det kan fx dreje sig om regnbetingede udløb, vandindvinding eller klimatilpasning.

DANVA kontaktperson: Claus Vangsgård.

Netværk for spildevand i det åbne land

Netværket deler erfaringer vedr. drift af anlæggene i det åbne land.

Er under opstart. Deltagere efterlyses.

Netværkstovholder:

Kirsten Schmidt Nielsen, Århus Vand ksn@aarhusvand.dk

DANVA kontakt person: Jens Plenser

Projekt om drift af bassiner

Drift af regnvandsbassiner giver en række udfordringer for forsyningerne både i forhold til myndigheds-forholdene men også i forhold til driften af bassinerne. Det ønsker derfor at der bliver sat fokus på de juridiske forhold herunder at få redegjort for hvilke krav myndigheden kan stille til forsyningen, samt at få udarbejdet nogle retningslinjer for god design af regnvandsbassiner med henblik på at optimere den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bassinerne.

Projektet afrapporteres i form af en vejledning, der indeholder en redegørelse af de juridiske og myndighedsmæssige forhold, og retningslinjer for god design af regnvandsbassiner med henblik på at optimere den efterfølgende drift og vedligeholdelse af bassinerne.

Projektet er udsprunget på baggrund af drøftelser og erfaringsudvekslinger i afløbsnetværket.

DANVA kontaktperson: Helle Kayerød

Overblik over netværk i DANVA

Se oversigt over alle DANVAs netværk her...