DANVA har modtaget forslag til ændring af spildevandsbekendtgørelsen, der giver hjemmel til at spildevandsselskaberne fremover skal indberette analyseresultater digitalt. Det angives, at formatet fastlægges af Naturstyrelsen.

Selvom hjemlen til at fastlægge indberetningsformatet endnu ikke er på plads, er der lagt op til, at den digitale indberetning af analysedata fra renseanlæg skal ske i Miljøportalens fagdatasystem PULS, som også omfatter regnbetingede udledninger og mindre renseanlæg.

Danmarks Miljøportal stiller en webservice til rådighed med en simpel brugergrænseflade. Hvis brugerne har behov for en mere funktionel tilgang, skal der tages kontakt til et applikationshus, som udvikler en brugerflade for hver enkelt bruger.

DANVA har været i kontakt med kommuner, applikationshuse og selskaber, og billedet er entydigt. Den brugergrænseflade, der er stillet til rådighed fra Miljøportalen fungerer pt. ikke hensigtsmæssigt.

Tidsforbruget til kvalitetssikring og validering af data er meget stort, og supporten fra Danmarks Miljø-portal kunne være mere smidig. Det opleves, at fejlretning kan sætte systemet i stå i ugevis – derfor er det vanskeligt for selskaberne at opfylde indberetningsforpligtigelsen overfor myndighederne.

Der er bestyrelsesmøde i Danmarks Miljøportal primo december, hvor PULS blandt andet er på programmet. Derudover rejser DANVA problemstillingen overfor Naturstyrelsen. Vi afventer en nærmere udmelding fra Danmarks Miljøportal, men vi håber på en god konstruktiv dialog, som vil resultere i et funktionelt og smidigt system, der giver både myndigheder og selskaber mulighed for at tilgå data nemt og hurtigt.

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm på telefon 8793 3571 eller ds@danva.dk