Visualisering af VANDPLUS-projektet i Solrød. Foto: Active City Transformation.
VANDPLUS-partnerskabet har for alvor sat gang i samarbejdet mellem kommuner og vandselskaber om klimatilpasning. I løbet af 2014 realiseres 4 konkrete projekter, som blev præsenteret på en konference i Aarhus den 8. januar. I alt har VANDPLUS givet 12 mio. kr. til de 4 demonstrationsprojekter, der realiseres i Viborg, Solrød, Frederiksberg og Gladsaxe.

Vand på sidelinjen i Gladsaxe

Nordvand og Gladsaxe Kommune samarbejder om et projekt, der skal afkoble regnvandet fra Gladsaxe Sportscenter. Regnvandet skal bruges rekreativt i en række damme og kanalsystemer. På den måde skabes der både nye rum til leg, ophold og bevægelse samtidig med, at vandsystemet aflastes.

Sønæs - et nyt vandlandskab ved søen i Viborg

Energi Viborg Vand A/S samarbejder med kommunen om et projekt, der både skal forebygge oversvømmelser af Gl. Århusvej, rense regnvandet for fosfor i en ny rensedam og skabe et nyt rekreativt byrum. Det kunstige vandlandskab løser dermed flere vandudfordringer og giver borgerne et nyt rekreativt område til ophold, leg og bevægelse.

Kilen i Solrød

Greve Solrød Forsyning samarbejder med kommunen og gymnasiet om opgradering af overskudsarealet Kilen til kombineret opsamlingsbassin og multifunktionelt byrum med mulighed for fællesskab, bevægelse og læring. Projektet er primært takstfinansieret og er et vigtigt demonstrationsprojekt for synergi mellem klimatilpasning og byudvikling.

Byens Vand samles i park på Frederiksberg

Frederiksberg Forsyning samarbejder med kommunen om omdannelse af Lindevangsparken. Området blev hårdt ramt under skybruddet 2. juli 2011, og derfor skal en del af parkens græsplæne omdannes til opsamling af regnvand fra et stort opland. Desuden skal den nærliggende parkeringsplads Sløjfen omdannes til kombineret regnvandsbassin og urban byplads.

Udfordringer og gevinster i samarbejdet

Når arkitekter og ingeniører skal samarbejde om anlæg, hvor det tekniske og æstetiske skal gå op i en højere enhed, kræver det mere tid – og det er vigtigt at respektere hinandens faglighed og behov. Til gengæld er det sjovere at lave anlæg med dobbeltfunktioner – og når forsyningerne ”kommer op af jorden” giver det også en helt anden synlighed og påskønnelse fra omverdenen.

- Normalt har vi som forsyning en skjult rolle med tekniske anlæg under jorden og bliver udsat for kritik, når kloakken ikke virker. Men med projekter over jorden får vi pludselig ros for vores arbejde og positiv respons fra borgerne, fortæller Søren B. Hansen fra Greve Solrød Forsyning.

Projektleder Bo Brøndum Pedersen fra Nordvand er enig i, at det er spændende at arbejde med anlæg over jorden – men også en udfordring for teknikerne, fordi det er sværere at beregne volumen i de landskabelige løsninger. Han understreger også, at det er vigtigt, at kommunerne har økonomisk spillerum, hvis forsyningerne ikke skal spilde tid på samarbejdet.

8 gode råd

VANDPLUS sekretariatet har interviewet aktørerne i de 4 demonstrationsprojekter, og det er udkrystalliseret i disse gode råd:

 • Find det rigtige sted
 • Sæt samarbejdet i system
 • Skab en fælles vision
 • Etabler et fælles rådgiverteam fra start
 • Samarbejd på tværs internt i kommunen
 • Inddrag eksterne aktører – også de skeptiske
 • Sig merværdien højt
 • Tænk udover det konkrete projekt – skab ringe i vandet.

Læs mere i VANDPLUS artiklen ”Sammen om vandet”.

Finansiering af klimaprojekter

På konferencen var der repræsentanter fra både Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet, der informerede om mulighederne for forsyningernes medfinansiering af klimaprojekter.

Spildevandsselskaberne kan finansiere projekterne 100 % over taksterne i hele 2014, og hvis der er lavet bindende aftaler mellem kommune og vandselskab senest 31. december 2014 kan der indsendes ansøgning til Forsyningssekretariatet om 100 % medfinansiering frem til 15. april 2015.

VANDPLUS-regnskaberne viser, at der er mange penge at spare ved at lave anlæg med dobbeltfunktioner.

Om VANDPLUS

VANDPLUS er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Realdania og Lokale- og anlægsfonden med det formål at skabe klimatilpasning med merværdi ved at koble klimatilpasning med byudvikling. Partnerskabet bygger på disse 4 værdier:

 • Brug pengene smart – lav projekter med dobbeltfunktioner
 • Brug arealet smart – klimatilpasning og byrum skal tænkes sammen
 • Tænk tværfagligt
 • Tænk innovativt
Læs mere på www.klimatilpasning.dk/vandplus

DANVAs temadag om medfinansiering

DANVA inviterer den 27. februar til temadag i Vandhuset om medfinansiering. Målet er at deltagerne fra spildevandsselskaber og kommuner kommer i mål med medfinansieringsprojekter indenfor klimatilpasningsprojekter, der håndterer tag- og overfladevand. Læs program her.

Projektet Sønæs i Viborg. Den røde slange gennem vandlandskabet kan ligesom det grønne område bruges til ophold, leg og bevægelse. Desuden reduceres udledningen af fosfor til Søndersø gennem en ny rensedam. Foto: Møller & Grønborg Arkitekter.