Status

Som det fremgik af DANVAs nyhed 12.06.2014, er det Skatteministerens opfattelse, at spildevands-forsyningernes skattemæssige udfordringer skal løses inden for rammerne af gældende lovgivning. Det vil sige, at han ikke vil foreslå nogen særregel for forsyningernes deltagelse i andre aktørers klimatilpasnings-projekter. Endvidere er det hans betragtning, at et hurtigt og enkelte svar kan fås af SKAT, når der anmodes om bindende svar efter Skatteforvaltningsloven.

DANVA har derudover viden om, at Realdania har bedt tænketanken CONCITO om at lave en rapport om udfordringerne med kommunernes klimaaktiviteter – herunder medfinansieringsreglerne. Rapporten forventes offentliggjort hen på efteråret 2014.

Dertil kommer, at Naturstyrelsen har lovet at ville evaluere på bekendtgørelsen om forsyningernes medfinansiering i 2015. Desuden har regeringen og KL aftalt, at kommunerne ikke behøver at finansiere 25 % af de samlede investeringsomkostninger, der er nødvendige for håndtering af tag- og overfladevand, i de projekter, der aftales efter 01.01.2015. Det vil sige, at § 4 stk. 2 i medfinansieringsbekendtgørelsen (nr. 89/2013) er suspenderet indtil videre. Emnet vil indgå i den føromtalte evaluering.

Foreningen har i lyset af ovenstående vurderet, at det på nuværende tidspunkt ikke er politisk muligt at fjerne de barrierer, som branchen oplever er tilstede.

HOFORs anmodning om bindende svar

Det kan oplyses, at HOFOR har fremsendt en anmodning om bindende svar til SKAT, og at HOFOR har accepteret, at denne anmodning offentliggøres.

Da HOFORs deltagelse i klimatilpasningsprojekter vil ske løbende, ønsker selskabet en mere overordnet stillingtagen til de generelle omkostninger affødt af medfinansieringsprojekter frem for en projektbaseret tilgang, hvor der i princippet skal spørges i forbindelse med hvert projekt. Dette hænger blandt andet sammen med projekternes omfang.

HOFOR skriver: ”Københavns Kommune har p.t. vedtaget klimatilpasningsprojekter til en samlet budgetteret anlægssum på ca. 108 mio. kr. Heraf er ca. 42 mio. kr. på nuværende tidspunkt godkendt af Forsyningssekretariatet, mens de resterende ca. 66 mio. kr. afventer godkendelse. Herudover overvejes en række yderligere projekter, der p.t. befinder sig på forskellige planlægningsstadier. Samlet forventer Københavns Kommune at investere mere end 1 mia. kr. i klimatilpasningsprojekter fordelt over de næste mange år. De forskellige projekter vil bl.a. bestå i etablering af skybrudsveje, forsinkelsespladser, oversvømmelsesarealer m.m.”

Læs HOFORs anmodning til SKAT, juni 2014.

Erfaringsudveksling

DANVA opfordrer medlemmerne til at dele deres erfaringer med hinanden – herunder give angive forsyninger et indblik i de fremsendte anmodninger.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller sv@danva.dk