Miljøstyrelsens nye opgørelse over salg og forbrug af pesticider viser, at niveauet i 2013 var det næsthøjeste siden 1997. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, er bekymret for, at sprøjtegiftene ender i grundvandet, og mener, at det haster med at indføre obligatoriske boringsnære beskyttelses-områder.

Miljøstyrelsens sprøjtemiddelstatistik viser også i år, at salg og brug af sprøjtegifte ligger på et meget højt ni-veau. I 2012 slog salget og brugen af pesticider alle rekorder. Det har været antaget, at en af årsagerne var varslede afgiftsstramninger, der fik landmænd til at hamstre i 2012 og at mersalget ikke sagde noget om brugen. Selvom der nu viser sig et mindre fald, så er niveauet det næsthøjeste siden 1997.

”Det betyder, at hvis vi går vi ud fra, at der i 2012 var bare nogle få procent af stigningen, der skyldtes hamstring, så er der i 2013 reelt tale om en samlet stigning i brug af pesticider. Med andre ord fortsætter den uheldige udvikling med sprøjtemidlerne,” siger konsulent i DANVA, Claus Vangsgård.

”Oven i købet er det et faktum, at ser man på behandlingshyppigheden over et treårsgennemsnit, så er den det højeste nogensinde.”

Ud over det generelle høje niveau, så viser sprøjtemiddelstatistikken også, at salget af bentazon er steget markant de seneste to år.

Bentazon er det godkendte pesticid, der forurener flest boringer over grænseværdien. Derfor er det rigtig dårlige nyheder for vores grundvand,” siger Claus Vangsgård.

Tallene viser, at indsatsen med de forhøjede afgifter på pesticider hovedsagelig har en effekt i forhold til natur og miljø, men at den ikke har gavnet grundvandet. Hvis afgifter på pesticider skulle nytte noget i forhold til grundvandet, så skulle de være væsentlig højere for at få behandlingshyppigheden ned. Man skal derfor i stedet indføre obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder, udpege de pesticidsårbare arealer og forbedre varslingssystemet.

DANVA anslår, at det er 10 % af indvindingsområderne svarende til 20.000 hektar, der skal beskyttes.

DANVA foreslår at finansiere obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder blandt andet med de 67 øre per m3 vand, som i dag bruges til grundvandskortlægningen. En del af de penge kan gå direkte ind og dække finansieringen.

FAKTA

Bekæmpelsesmiddelstatistikken udgives hvert år af Miljøstyrelsen og viser, hvor store mængder sprøjtemidler, landbruget har indkøbt. Opgørelsen har også reelle forbrugstal med fra og med 2010/11, baseret på landmændenes indberettede oplysninger fra sprøjtejournaler.

Læs bekæmpelsesmiddelstatistikken.

Læs sammenfatning af statistikken.

Yderligere oplysninger:

Konsulent i DANVA, Claus Vangsgård, tlf. 5168 1070, e-mail: cv@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk